• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง ที่ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2561

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง

คณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ที่ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2561