• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

การบรรยายพิเศษและการตรวจเยี่ยมโดย พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภักนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษและการตรวจเยี่ยมจาก พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
องคมนตรี ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง ยังได้นำเสนอโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทักษะแก่นักเรียนในท้องถิ่น