• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โครงการพัฒนาทักษะความสามารถในการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วัยเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการพัฒนาทักษะความสามารถในการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยโครงการดัวกล่าวจัดที่ ห้อง 935 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิด ของทั้งคณาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคุณครู โดยเป็นการร่วมกันพัฒนา เพื่อให้นักเรียนมีทักษะด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์