• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เปิดรับสมัครเข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะและความรู้เรื่องการเรียนรู้โดยสมองเป็นฐานสำหรับอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(4ปี)

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เปิดลงทะเบียน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะและความรู้เรื่องการเรียนรู้โดยสมองเป็นฐานสำหรับอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(4ปี)

ระว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม พ.ศ.2562  ณ  ห้องประชุมพระบาง อาคาร 15 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท  (รับจำนวนจำกัด)  สามารถชำระเงินและลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562  

 

การชำระค่าลงทะเบียน  (ชำระการลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562)

เลขบัญชี 984-0-25262-3

ชื่อบัญชี คณะครุศาสตร์(บริการวิชาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์    ธนาคารกรุ่งไทย 

 

ลงทะเบียนพร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน รายบุคคลได้ที่   https://forms.gle/mv8u4KYBaM72feHPA

กำหนดการ สามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารแนบที่ 1

ประสานงาน

ข้อมูลการชำระค่าลงทะเบียน   คุณพงษ์ลดา คงหอม  เบอร์โทรศัพท์ 08-1475-0288

ข้อมูลทั่วไป ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร หมวกเอี่ยม  เบอร์โทรศัพท์ 09-8748-5821