• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดกลยุทธ์สู่แผนย่อยต่าง ๆ ณ ห้อง ภูมิภัทราคม คณะครุศาสตร์

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดกลยุทธ์สู่แผนย่อยต่าง ๆ ของคณะ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานกล่าวเป็นการประชุม ณ ห้อง ภูมิภัทราคม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ส่วนการศึกษาย่านมัทรี