• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการท้องถิ่นด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ 

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการท้องถิ่นด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี

ในวันที่ ๗ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐– ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเบญจมราชูทิศ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี

ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและกำหนด ได้ที่เว็บคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ  มาที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร ทาง อีเมล์ maew747@hotmail.com ภายในวันที่ ๕  มีนาคม ๒๕๖๓ รับจำนวนผู้เข้าอบรมเพียง ๖๐ คนเท่านั้น