• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จ.นครสวรรค์

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จ.นครสวรรค์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ผลักดันยอดขายผลิตภัณฑ์ด้านการดูแลสุขภาพ รวมถึงของยา วิตามิน อาหารเสริมพร้อมทั้งการบริหารจัดการร้านให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท

- ให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยอย่างเป็นมืออาชีพ พร้อมทั้งมีปฏิสัมพันธ์การบริการที่ดีกับลูกค้าทุกคน และบริหารจัดการให้แน่ใจว่ามีคลังสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอต่อการบริการลูกค้า

- ควบคุมสินค้าคงคลังที่ร้านให้ถูกต้อง และลดปริมาณสินค้าหมดอายุหรือสินค้าเสียหาย/สูญหาย โดยใช้ระบบ FEFO มาดำเนินการจัดการสินค้าใกล้หมดอายุอย่างเหมาะสมพร้อมทั้งรายงานผลิตภัณฑ์ที่อาจเกิดการเสียหายตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานของบริษัท

- พัฒนาความรู้ด้านผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ โดยการบันทึกตามกิจกรรม CPE, พร้อมทั้งให้การฝึกฝนทักษะต่างๆ การฝึกอบรมความรู้แก่ผู้ช่วยเภสัชกร (Health Care Assistant) และพนักงานขายประจำสาขาตามที่บริษัทกำหนด

- ดำเนินการจัดการร้านให้ตรงตามมาตรฐาน ได้แก่ สภาพบรรยากาศร้านเป็นไปตามมาตราฐาน, การสั่งซื้อ การรับสินค้า การจัดเรียงสินค้า การบริหารคลังสินค้า, ความถูกต้องของการตรวจสอบสินค้าขาดคลังสินค้า และระบบการเงินตามที่รับมอบหมายจากผู้จัดการสาขาตามสายงาน

- ดำเนินการเปลี่ยนแปลงราคา ตามขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าโปรโมชั่น และสามารถดำเนินการสำรวจราคาของร้านคู่แข่งขัน และพร้อมการดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัทที่กำหนดไว้

- มีภาวะผู้นำ .มีความเข้าใจพื้นฐานธุรกิจ รักงานบริการด้านเภสัชชุมชน และสามารถตัดสินใจ แก้ไขปัญหาเฉพาะ หน้าที่ดี

- มีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบยาตามกฏหมายที่กำหนด และมีความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ต่างๆในเชิงลึก อย่างผู้เชี่ยวชาญ

คุณสมบัติ
- ปริญญาตรีในด้านเภสัชศาสตร์

- เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

- ไม่จำกัดอายุ

สถานที่ปฏิบัติงาน
- ร้านยา Pure Big C นครสวรรค์


ชื่อผู้ติดต่อ : HR Department
ที่อยู่ : 97/11 6th Floor Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
โทรศัพท์ : 0-2655-0666
โทรสาร : 0-2655-5820
โฮมเพจ : http://www.bigc.co.th