• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

อบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นที่ 2 s.s.b.t.c. สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องค้น ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นที่ 2 s.s.b.t.c. สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องค้น ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทิตย์ ยะฟู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาวิชาชีพครู ได้มีความรู้ ทักษะ ในวิชาลูกเสือ เพื่อนำไปใช้ในสถานศึกษาต่อไป โดยจัดอบรมขึ้น ณ ค่ายลูกเสือเขาแรด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์