• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ ชาวบ้านชุมชนหนองแว่น

วันพุธที่ 4 มีนาคม 2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทิตย์ ยะฟู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา นำสิ่งของที่ใช้สำหรับชาวบ้านชุมชนหนองแว่น จังหวัดอุทัยธานี ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ ให้กับคนในชุมชนฐานราก เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนติดตามการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน