• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 (วันที่ 2)

วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 (วันที่ 2) โดยช่วงเช้า ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรต บุญอ่อน อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ และช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทินกร ชอัมพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ อาจารย์ ดร.สยาม ทองใบ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมชอนตะวัน อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์