• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กล่าวให้การต้อนรับ วิทยากร และ คณาจารย์ จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กล่าวเปิดโครงการ จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้ในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัติ คูณแก้ว ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ ห้องกาฬพฤกษ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์