• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โครงการพัฒนาทักษะความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาครู

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการพัฒนาทักษะความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาครู โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้ จาก นางสาวธิติพร  วงษ์ใจ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเจ้าวัด ตำบลเจ้าวัด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี และ นายธนบดี  บ้านสระ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ซึ่งให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสาธารณสุข อาคาร 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี