• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ขอแสดงความยินดีกับนายภภูมิ อินภูมี และณัฐวุฒิ ฉิมพาลี และ สุรีพร จันทร์ขำ ประสบความสำเร็จในการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 1

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอแสดงความยินดีกับนายภภูมิ อินภูมี และณัฐวุฒิ ฉิมพาลี และ สุรีพร จันทร์ขำ  ประสบความสำเร็จในการนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 15