• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรธรม จริยธรรมและจิตอาสาเพื่อพัฒนาความเป็นครู สำหรับนักศึกษาปริญญาโท

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2564 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตศึกษา ภายใต้กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรธรม จริยธรรมและจิตอาสาเพื่อพัฒนาความเป็นครู สำหรับนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 22 ณ ห้องประชุมภูมิภัทราคม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ย่านมัทรี