• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา2564

 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่ 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 4 หลักสูตร  
    1. สาขาวิชาบริหารการศึกษา
    2. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
    3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
    4. สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา  
และ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู