• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง

             ทีมงานผู้รับผิดชอบโครงการ ครูคืนถิ่น คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เข้าร่วมประชุมทีมงานวิทยากร กับมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยผศ.ดร.สายทิตย์  ยะฟู, ผศ.ดร.สุพัฒนา  หอมบุปผา, ผศ.ดร.ทินกร  ชอัมพงษ์, ผศ.ดร.พรรณราย  เทียมทัน และ ดร.ไกรวิชญ์  ดีเอม เข้าร่วมประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนครู การพัฒนาโครงการ

ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เครือขายภาคเหนือตอนล่าง กิจกรรม “ค่าย ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น SUMMER CAMP”  เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการฯ ภายใต้สภานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโลน่า 2019 เพื่อประโยชน์แก่นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปตามจุดประสงค์ของโครงการ

 

      โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นิสิตนักศึกษาครูผู้รับทุน ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เป็นการพัฒนาตลอดระยะเวลาในขณะที่ศึกษาในสถาบันผลิตครูทุกปี เป็นระยะเวลา ๕ ปี เป็นการพัฒนาเชิงระบบที่เป็นความร่วมมือของสถาบันผลิตครูแต่ละแห่ง เครือข่ายสถาบันผลิตครูในแต่ละภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และหน่วยงานผู้ใช้ครู เน้นการพัฒนาเพื่อให้มีสมรรถนะด้านคุณลักษณะครู ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และด้านอัตลักษณ์ครูในแต่ละภูมิภาค มีการปฏิบัติตนมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยบรรณวิชาชีพ มีความรู้ มีมาตรฐานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู และสอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น

 

#การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นภายใต้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019