• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


ข่าวประชาสัมพันธ์

NEWS & Activities

Education-News

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปี 2565

10-05-2022 นายราเมศ ชาญณรงค์

ขอเชิญนักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565

09-05-2022 นายราเมศ ชาญณรงค์

แจ้งตารางสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

09-05-2022 นายราเมศ ชาญณรงค์

ขอเชิญชวนนักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิต 90 พรรษา 90 ล้านซีซี

09-05-2022 นายราเมศ ชาญณรงค์

ขอเชิญนักศึกษามาฝากประวัติใน JobSTl Platfrom

03-05-2022 นายราเมศ ชาญณรงค์

ขอเชิญชวนนักศึกษา และผู้ที่สนใจ ร่วมส่งสุจริตโมเดล ภายใต้โครงการคัดสรรตัวอย่างสุจริต

03-05-2022 นายราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม

ข่าวกิจกรรม

Activities

Education-Activities

สำรวจและลงพื้นที่ ณ ตำบลห้วยถั่วใต้ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อทำการเก็บรวบรวมข้อมูล ภายใต้โครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม

10-04-2022 นายราเมศ ชาญณรงค์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ รุ่น 5ปี พ.ศ.2563 (ปีที่สอง)

04-04-2022 นายราเมศ ชาญณรงค์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีถวายชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

04-04-2022 นายราเมศ ชาญณรงค์

โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ รุ่นที่ 4

28-03-2022 นายราเมศ ชาญณรงค์

ถ่ายภาพหมู่ แสดงความยินดีร่วมกับบัณฑิตจบใหม่ สาขาพลศึกษา และ สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

23-03-2022 นายราเมศ ชาญณรงค์

กิจกรรมการแสดงรอบกองไฟ โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ รุ่นที่ 2

23-03-2022 นายราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม

ข่าวอบรม

Training

Education-Training

หลักสูตร เส้นทางเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ

07-01-2022 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ ใบประกอบวิชาชีพครูตามรายวิชาที่คุรุสภากำหนด รูปแบบออนไลน์

07-12-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ประโยชน์ในการสอน สังคม และเชิงพาณิชย์

03-12-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

โครงการเผยแพร่ความรู้ หลักสูตร คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม-สำนักงานศาลปกครองจังหวัดระยอง

01-12-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

หลักสูตร เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏฺิบัติงาน-มหาวิทยาลัยทักษิน

30-11-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 9

26-11-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

อ่านเพิ่ม

ข่าวการรับสมัครงาน

Recruitment

Education-Recruitment

บริษัทอเด็คโก้ เพชรบุรีตัดใหม่จำกัด เปิดรับสมัครงาน Customer Service Live Chat

09-05-2022 นายราเมศ ชาญณรงค์

รับสมัครครูอัตราจ้าง

24-01-2022 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

กรมศิลปากร สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

13-01-2022 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร

20-12-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

คุณสมบัติ ของจักรกลฯ (รถตัด) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ เทคโนโลยีสำรสนเทศ

25-11-2021 ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร หมวกเอี่ยม

รับสมัครงานของอ้อย (วิชาการ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ GIS (ชั่วคราว)

25-11-2021 ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร หมวกเอี่ยม

อ่านเพิ่ม

ข่าวทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา

Scholarship

Education-Scholarship

แบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา-นักศึกษาพิการ

18-01-2022 ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร หมวกเอี่ยม

กำหนดการรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิ ทุนทดแทนนักศึกษาเดิม ประจำปีการศึกษา 2564

24-12-2021 ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร หมวกเอี่ยม

รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย(The SET Foundation) ปี 2564

20-12-2021 ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร หมวกเอี่ยม

เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่โลกการทำงาน (ปัจฉิมนิเทศ) ประจำปีการศึกษา 2564 (รูปแบบ

01-12-2021 ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร หมวกเอี่ยม

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย ประจำปีการศึกษา 2522/2523

11-11-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

รับสมัครทุนการศึกษาของมูลนิธิอายิโนโมโต๊ะ ภายใต้ชื่อโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ"

08-11-2021 ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร หมวกเอี่ยม

อ่านเพิ่ม

ข่าวทุนการศึกษาสำหรับอาจารย์

Scholarship

Education-Scholarship

สาธารณรัฐประชาชนจีนมอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญเอก

28-12-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

ทุนรัฐบาลจีนภายใต้ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านทางการศึกษา

09-12-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2565

03-12-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

รัฐบาลฮังการีเปิดรับสมัครทุนการศึกษา stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2022-2023

26-11-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

เปิดรับสมัครทุนอบรมออนไลน์หลักสูตร

18-11-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย ประจำปีการศึกษา 2522/2523

11-11-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

อ่านเพิ่ม

เครือข่ายคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ