• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


ข่าวประชาสัมพันธ์

NEWS & Activities

Education-News

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะการฟังพูดภาษาอังกฤษฟรี

03-10-2022 นายราเมศ ชาญณรงค์

ขอแจ้งกำหนดการอบรมและทดสอบหลักสูตรการพัฒนาทักษะดิจิทัลพื้นฐาน ที่จำเป็นแก่นักศึกษาโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลกลุ่มราชภัฏ 38 แห่ง กับ ICDL Thailand

19-09-2022 นายราเมศ ชาญณรงค์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิต ผศ.พรรณี เหมะสถล

08-09-2022 นายราเมศ ชาญณรงค์

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.วีรวัฒน์ ไทยขำ เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

05-09-2022 นายราเมศ ชาญณรงค์

ให้นักศึกษารับบัตรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 - 2565 ที่ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

01-09-2022 นายราเมศ ชาญณรงค์

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมงาน ว.PA

15-08-2022 นายราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม

ข่าวกิจกรรม

Activities

Education-Activities

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 11/2565

29-09-2022 นายราเมศ ชาญณรงค์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดการวิพากษ์หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2566)

26-09-2022 นายราเมศ ชาญณรงค์

การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2565

01-09-2022 นายราเมศ ชาญณรงค์

งานเสวนาวิชาการ การผลิตและพัฒนาครู ทิศทางการผลิตบัณฑิตครูมุ่งเน้นสมรรถนะ และ บัณฑิตครูกับการพัฒนาท้องถิ่น

18-08-2022 นายราเมศ ชาญณรงค์

พิธี ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวัน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

12-08-2022 นายราเมศ ชาญณรงค์

พิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

11-08-2022 นายราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม

ข่าวอบรม

Training

Education-Training

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

23-08-2022 นายราเมศ ชาญณรงค์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง การเข้าสู่ตำแหน่งวิทยฐานะ โดยเกณฑ์ PA

15-08-2022 นายราเมศ ชาญณรงค์

หลักสูตร เส้นทางเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ

07-01-2022 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ ใบประกอบวิชาชีพครูตามรายวิชาที่คุรุสภากำหนด รูปแบบออนไลน์

07-12-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ประโยชน์ในการสอน สังคม และเชิงพาณิชย์

03-12-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

โครงการเผยแพร่ความรู้ หลักสูตร คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม-สำนักงานศาลปกครองจังหวัดระยอง

01-12-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

อ่านเพิ่ม

ข่าวการรับสมัครงาน

Recruitment

Education-Recruitment

บริษัทอเด็คโก้ เพชรบุรีตัดใหม่จำกัด เปิดรับสมัครงาน Customer Service Live Chat

09-05-2022 นายราเมศ ชาญณรงค์

รับสมัครครูอัตราจ้าง

24-01-2022 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

กรมศิลปากร สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

13-01-2022 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร

20-12-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

คุณสมบัติ ของจักรกลฯ (รถตัด) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ เทคโนโลยีสำรสนเทศ

25-11-2021 ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร หมวกเอี่ยม

รับสมัครงานของอ้อย (วิชาการ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ GIS (ชั่วคราว)

25-11-2021 ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร หมวกเอี่ยม

อ่านเพิ่ม

ข่าวทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา

Scholarship

Education-Scholarship

ผลการพิจารณานักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกที่สมควรได้รับทุนการศึกษา ตามโครงการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้ยากจนหรือผู้ด้วยโอกาส ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2565

20-08-2022 นายราเมศ ชาญณรงค์

รับสมัครทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก ประจำปีการศึกษา 2565

25-07-2022 ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร หมวกเอี่ยม

แบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา-นักศึกษาพิการ

18-01-2022 ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร หมวกเอี่ยม

กำหนดการรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิ ทุนทดแทนนักศึกษาเดิม ประจำปีการศึกษา 2564

24-12-2021 ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร หมวกเอี่ยม

รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย(The SET Foundation) ปี 2564

20-12-2021 ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร หมวกเอี่ยม

เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่โลกการทำงาน (ปัจฉิมนิเทศ) ประจำปีการศึกษา 2564 (รูปแบบ

01-12-2021 ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร หมวกเอี่ยม

อ่านเพิ่ม

ข่าวทุนการศึกษาสำหรับอาจารย์

Scholarship

Education-Scholarship

สาธารณรัฐประชาชนจีนมอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญเอก

28-12-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

ทุนรัฐบาลจีนภายใต้ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านทางการศึกษา

09-12-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2565

03-12-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

รัฐบาลฮังการีเปิดรับสมัครทุนการศึกษา stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2022-2023

26-11-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

เปิดรับสมัครทุนอบรมออนไลน์หลักสูตร

18-11-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย ประจำปีการศึกษา 2522/2523

11-11-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

อ่านเพิ่ม

เครือข่ายคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ