• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

We Are Faculty Of Education

หน้าที่ภาระกิจของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

         มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพครู เสริมสร้างงานวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพ บริการวิชาการ ถ่ายทอด เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาแก่ท้องถิ่น สืบสานและรักษา ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น พัฒนาคณาจารย์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์

เรา คือ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นผู้ผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูที่ได้ผ่านการรับรองคุณภาพจากคุรุสภา

รอบรู้วิชาการ เชี่ยวชาญวิชาครู เชิดชูคุณธรรม ผู้นำเทคโนโลยี

  • คณะครุศาสตร์ ผ่านการรับรองประกันคุณภาพการศึกษา
  • เป็นคณะที่เข้าร่วมภาคีเครือข่ายกิจการนักศึกษาปลอดเหล้าและบุหรี่
  • เป็นแหล่งเรียนรู้และให้ความรู้แก่ท้องถิ่น
  • ผลิตครูที่มีคุณภาพ พร้อมยกระดับสู่สากล

แผนปฏิบัติราชการ

Voluptatem ad provident non repudiandae beatae cupiditate amet reiciendis lorem dolor consectetur.

อ่านเพิ่ม

โครงสร้างการบริหารงาน

Iure sequi unde hic. Sapiente quaerat sequi inventore veritatis cumque lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.

อ่านเพิ่ม

การเรียนการสอนในศตวรรตที่ 21

Inventore dolores aut laboriosam cum consequuntur delectus sequi lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.

อ่านเพิ่ม

กระบวนการผลิตบัณฑิตของเรา

ก่อนเข้ารับการศึกษา

เมื่อนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์

        นักศึกษาทุกคนจะได้รับการปฐมนิเทศ พร้อมทั้งได้รู้จักผู้บริหาร คณาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษา บุคลากร พร้อมทั้งนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของคณะครุศาสตร์ เพื่อนักศึกษาจะได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการเข้ามาศึกษาต่อในแต่ละสาขาวิชา อย่างมีทิศทางและแบบแผนการดำเนินชีวิตการเป็นนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังจะได้รับความรู้จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา อาทิ การลงทะเบียนเพื่อขอใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต การใช้ทรัพยากรห้องสมุดของมหาวิทยาลัย การรับสิทธิประกันอุบัติเหตุ ทุนการศึกษา กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา การติดต่อกับทางฝ่ายงานทะเบียนมหาวิทยาลัย นอกจากนั้น ยังทราบถึงกิจกรรมต่างๆ ของทางคณะครุศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่จัดขึ้นสำหรับนักศึกษา

การเรียนรู้ในศาสตร์วิชาต่างๆ

        นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะได้รับการเรียนรู้ในศาสตร์วิชาตามสาขาวิชาที่ตนเองเลือก โดคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความทางด้านความรู้ และมากไปด้วยประสบการณ์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แก่นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        นอกจากนั้น นักศึกษายังจะได้รับความรู้ทางศาสตร์วิชาชีพครู ที่สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม พร้อมทั้งพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ภาษาภาษาไทย พร้อมทั้งทักษะการใช้เทคโนโยลีที่ทันสมัย สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของรัฐบาล ในยุค Thailand 4.0 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ STEM

        นักศึกษาจะได้รับการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ทางคณะครุศาสตร์ หรือ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กำหนด เพื่อจะได้รับการพัฒนาทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมา และการดำเนินชีวิตในร้วมหาวิทยาลัย

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

        ก่อนที่นักศึกษาจะได้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาจะได้รับมอบหมายให้ไปสังเกตุการสอนตามโรงเรียนที่ได้จัดไว้ให้ เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และข้อมูลที่สำคัญที่จะนำมาใช้เป็นเครื่องมือเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์จริง

        หลังจากที่นักศึกษาได้ผ่านการสังเกตุการสอนตามโรงเรียนแล้วนั้น ต่อไปนักศึกษาจะได้รับการฝึกสอนจริง โดยมีครูพี่เลี้ยงประจำโรงเรียนคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด และเป็นที่ปรึกษาปัญหาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งโรงเรียนที่ทางคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ส่งนักศึกษาไปนั้น จะเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเครือข่ายของคณะครุศาสตร์ ที่พร้อมให้ความร่วมมือทางด้านความรู้ ประสบการณ์ และให้คำปรึกษาต่างๆ แก่นักศึกษาเป็นอย่างดี ทั้งนี้นักศึกษาจะได้นำความรู้ที่เรียนมา ไปใช้สำหรับการเรียนการสอน การแก้ปัญหาในชีวิตจริง

        หลังจากที่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ผ่านการพัฒนาทักษะความรู้ต่างๆ มาแล้วนั้น ก็จะสำเร็จการศึกษา เพื่อจะได้นำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับ นำไปใช้ในชีวิตจริง ทั้งนี้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ยังมีการจัดเตรียมเปิดการติวเข้มก่อนการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครู เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและทบทวนความรู้ของนักศึกษา โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ มาถ่ายทอดประสบการณ์ และความรู้สำหรับการสอบบรรจุ

        นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากคณธครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์แล้วนั้น สามารถติดตามและรับข่าวสารข้อมูลจากทางคณะได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์ศิษย์เก่า facebook หรือสื่อออนไลน์อื่นๆ ทั้งนี้เพื่อจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์ ทั้งกิจกรรมการเคลื่อนไหวของคณะฯ การอบรมให้ความรู้ บริการวิชาการ และอื่นๆ อีกมากมาย

ทำไมหลายคนถึงไว้วางใจเรา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับการรับรองคุณภาพของหลักสูตรจากคุรุสภา
ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการพัฒนานักศึกให้มีความรู้ความสามารถ สอดคล้องการจัดการเรียนการสอนในยุค Thailand 4.0
โดยมีคณาจารย์ที่มีศักยภาพในการสอน และความรู้ความสามารถที่จะผลิตบัณฑิตให้ก้าวสู่อาชีพครูได้อย่างภาคภูมิใจ

อ้างอิงจากข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปี 2558

ข้าราชการครู

0คน

พนักงานบริษัท

0คน

อาชีพอื่นๆ

0คน

กำลังศึกษาต่อ

0คน

        มหาวิทยาลัยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสื่อการเรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนที่มีประโยชน์แก่นักศึกษาไว้มากมาย โดยนักศึกษาสามารถเข้าใช้บริการได้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย