• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ชื่อหลักสูตร

       ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

       ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in General Science

       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม ในลักษณะเบ็ดเสร็จในตัว บูรณาการความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรม อันเป็นการพัฒนาคนโดยสมบูรณ์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  • ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน
  • เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ทั้งภาครัฐและเอกชน
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
  • มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  • ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
  • ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา จำนวนหน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32
    1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 9
    1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 7
    1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6
    1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 10
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 129
    2.1 วิชาชีพครู 50
        2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ 30
        2.1.2 วิชาชีพครูเลือก 6
        2.1.3 วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 14
    2.2 วิชาเอก 79
        2.2.1 วิชาเอก 68
        2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก 7
        2.2.3 วิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม 4
    3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6
รวม 167

แผนการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1001501คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นครู3(3-0-6)
4291401แคลคูลัส 13(3-0-6)
4261101พื้นฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม3(3-0-6)
4261601ปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม1(0-2-1)
4243101ดาราศาสตร์และอวกาศ3(2-2-5)
*******เลือกเรียน 3 วิชาจากวิชาศึกษาทั่วไป8-9
รวม21-22

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1001701ภาษาไทยสำหรับครู2(1-2-3)
1151106จิตวิทยาสำหรับครู3(3-0-6)
4292401แคลคูลัส 23(3-0-6)
4231101ชีววิทยาทั่วไป1(0-2-1)
4231102ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป1(0-2-1)
*******เลือกเรียน 3 วิชาจากวิชาศึกษาทั่วไป8-9
รวม21-22

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1122202หลักสูตร3(2-2-5)
4221101เคมีทั่วไป3(3-0-6)
4221102ปฏิบัติการเคมีทั่วไป1(0-2-1)
4231301สัตววิทยา3(2-2-5)
4254403วิทยาศาสตร์การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ3(3-0-6)
*******เลือกเรียน 3 วิชาจากวิชาศึกษาทั่วไป7-8
รวม20-21

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1111101ปรัชญาการศึกษา2(2-0-4)
1002702ภาษาอังกฤษสำหรับครู3(3-0-6)
4211301ฟิสิกส์ทั่วไป3(3-0-6)
4211601ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป1(0-2-1)
4232201พฤกษศาสตร์3(2-2-5)
*******เลือกเรียน 3 วิชาจากวิชาศึกษาทั่วไป8-9
รวม20-21

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1133101นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา3(2-2-5)
xxxxxxxวิชาชีพครูเลือก 12-3(x-x-x)
2312709ภาษาอังกฤษสำหรับครูวิทยาศาสตร์3(3-0-6)
1123604ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์3(2-2-5)
4232102นิเวศวิทยา3(3-0-6)
4232103ปฏิบัติการนิเวศวิทยา1(0-2-1)
4222301เคมีอินทรีย์ 13(3-0-6)
4222302ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 11(0-2-1)
รวม19-20

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1122302หลักการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน3(2-2-5)
1143401การวัดและประเมินผลการเรียนรู้3(2-2-5)
1003801การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 12(1-2-3)
xxxxxxxวิชาชีพครูเลือก 22-3(x-x-x)
4223601เคมีวิเคราะห์ 13(3-0-6)
4223602ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 11(0-2-1)
4223305วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์3(3-0-6)
เลือกเสรีเลือกเสรี 12-3(x-x-x)
รวม19-21

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1164601การประกันคุณภาพการศึกษา2(2-0-4)
1004803การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 21(0-2-1)
1124614การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์3(2-2-5)
4233601จุลชีววิทยาทั่วไป3(3-0-6)
4233602ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป1(0-2-1)
4003901วิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์3(2-2-5)
xxxxxxxวิชาเอกเลือก 12(x-x-x)
เลือกเสรีเลือกเสรี 22-3(x-x-x)
รวม17-18

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1144401การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้3(2-2-5)
1004804การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 31(0-2-1)
xxxxxxxวิชาชีพครูเลือก 3 (ถ้ามี)2-3(x-x-x)
4224719พลังงานทดแทน3(3-0-6)
4254401ธรณีวิทยา3(2-2-5)
4214402ฟิสิกส์ยุคใหม่3(3-0-6)
xxxxxxxวิชาเอกเลือก 22(x-x-x)
เลือกเสรีเลือกเสรี 3 (ถ้ามี)2-3(x-x-x)
รวม19-21

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1005803การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 15(450)
รวม5

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1005804การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 25(450)
รวม5