• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สาขาวิชาพลศึกษา

ผศ.ดร.ทินกร ชอัมพงษ์
หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.ดร.ทินกร ชอัมพงษ์ - หัวหน้าสาขาวิชา

ค.ด.(การบริหารการศึกษา)

กศ.ม.(พลศึกษา)

ศษ.บ.(พลศึกษา)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.สุชาติ จันทร์ดอกไม้
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.สุชาติ จันทร์ดอกไม้ - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

กศ.ม.(พลศึกษา)

กศ.บ.(พลศึกษา)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.สยาม ทองใบ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ดร.สยาม ทองใบ - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ปร.ด.(การจัดการทางการกีฬา)

วท.ม.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)

วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.ธนสิริ โชคทวีพาณิชย์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ ดร.ธนสิริ โชคทวีพาณิชย์ - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ปร.ด.(วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา)

ศศ.ม.(พลศึกษา)

ศศ.บ.(พลศึกษา)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.สุทธิกร แก้วทอง
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ดร.สุทธิกร แก้วทอง - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

กศ.ด.(การจัดการเรียนรู้พลศึกษา)

กศ.ม.(พลศึกษา)

วท.บ.(พลศึกษา)

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ชิดชนก ศรีสวัสดิ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ชิดชนก ศรีสวัสดิ์ - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

กศ.ม.(พลศึกษา)

วท.บ.(พลศึกษา)

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ภูรี ณรงค์วานิช
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ภูรี ณรงค์วานิช - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

กศ.ม.(พลศึกษา)

วท.บ.(พลศึกษา)

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์สุภกิจ วิริยะกิจ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์สุภกิจ วิริยะกิจ - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

กศ.ม.(พลศึกษา)

วท.บ.(พลศึกษา)

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์จุฑาวัฒน์ กำลังทวี
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์จุฑาวัฒน์ กำลังทวี - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

กศ.ม.(สุขศึกษาและพลศึกษา)

วท.บ.(พลศึกษา)

ข้อมูลเพิ่มเติม