• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ชื่อหลักสูตร

       ภาษาไทย : หลักหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

       ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Early Childhood Education

        ครูและบุคลากรด้านการศึกษาปฐมวัยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่จะเติมโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต การพัฒนาเด็กปฐมวัยถือได้ว่าเป็นการวางพื้นฐานหลักอันสำคัญของชีวิต เพื่อให้เด็กเจริญเติบโตอย่างมีรากฐานของชีวิตที่แข็งแรงและมั่นคงทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาอย่างเพียงพอที่จะเติบโตเป็นเยาวชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  • ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย ที่ทำงานกับเด็ก 0 ถึง 8 ปี ทั้งภาครัฐบาล และเอกชน
  • นักวิชาการศึกษาที่ทำหน้าที่ในการทำงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย
  • บุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  • มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  • ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
  • ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา จำนวนหน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32
    1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 9
    1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 7
    1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6
    1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 10
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 128
    2.1 วิชาชีพครู 50
        2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ 30
        2.1.2 วิชาชีพครูเลือก 6
        2.1.3 วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 14
    2.2 วิชาเอก 78
        2.2.1 วิชาเอก 68
        2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก 6
        2.2.3 วิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม 4
    3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6
รวม 166

แผนการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1001501คุณธรรมจริยธรรมและความเป็นครู3(3-0-6)
1111101ปรัชญาการศึกษา2(2-0-4)
1171111หลักการและแนวคิดทางการศึกษาปฐมวัย3(3-0-6)
1171112พัฒนาการและการเรียนรู้ทางการศึกษาปฐมวัย2(3-0-3)
1171513สมรรถนะหลักและคุณธรรมสำหรับครูปฐมวัย2(1-2-3)
xxxxxxxวิชาศึกษาทั่วไป8-9
รวม20-21

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1001701ภาษาไทยสำหรับครู2(2-1-3)
1171114สุขภาวะสำหรับมารดาและเด็ก2(1-2-3)
1171214การเล่นและเครื่องเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย3(3-2-5)
1171113สิทธิเด็กและการสงเคราะห์เด็ก2(3-0-3)
1171316ศิลปะและดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย3(2-2-5)
xxxxxxxหมวดวิชาศึกษาทั่วไป8-9
รวม20-21

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1122202หลักสูตร3(2-2-5)
1312702ภาษาอังกฤษสำหรับครู3(3-0-6)
1172315ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย3(2-2-5)
1172317สุขศึกษาและพลศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย3(2-2-5)
xxxxxxxเลือกเรียน 3 วิชาจากวิชาศึกษาทั่วไป8-9
รวม20-21

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1552103จิตวิทยาสำหรับครู3(3-0-6)
1172311ภาษาและการรู้หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย3(2-2-5)
1172312สังคมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย3(2-2-5)
1172313คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 3(2-2-5)
xxxxxxxเลือกเรียน 3 วิชาจากวิชาศึกษาทั่วไป8-9
รวม20-21

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1123202หลักการจัดการเรียนรู้และการจัดชั้นเรียน3(2-2-5)
1143401การวัดและประเมินผลการเรียนรู้3(2-2-5)
1173211การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย3(2-2-5)
1173314วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย3(2-2-5)
1173319การจัดการศึกษาปฐมวัยในปริบทพหุวัฒนธรรม3(2-2-5)
1173412สื่อและแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย2(1-2-3)
1173511การจัดและบริหารสถานศึกษา2(3-0-3)
1173318ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย3(2-2-5)
รวม22

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1003801การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 12(1-2-3)
1133301นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา3(2-2-5)
1173212การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย3(2-2-5)
1173315วรรณกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย3(2-2-5)
1173411ศิลปะสำหรับครูปฐมวัย2(1-2-3)
1173414เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครูปฐมวัย2(1-2-3)
1173611การประเมินพัฒนาการสำหรับครูปฐมวัย3(2-2-5)
xxxxxxxวิชาเลือกเสรี2-3
รวม20-21

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1004803การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 21(0-1-2)
1144401การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้3(2-2-5)
1164601การประกันคุณภาพการศึกษา2(2-0-4)
1174213การศึกษาพฤติกรรมเด็ก2(1-2-3)
1174911การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย3(2-2-5)
xxxxxxxวิชาชีพครูเลือก2-3
xxxxxxxวิชาเอกเลือก2-3
xxxxxxxวิชาเลือกเสรี 22-3
รวม20-21

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1004804การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 31(0-1-2)
1174912การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย3(2-2-5)
1174413นวัตกรรมและรูปแบบการสอนทางการศึกษาปฐมวัย3(2-2-5)
1174512การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง2(1-2-3)
xxxxxxxวิชาชีพครูเลือก2-3
xxxxxxxวิชาชีพครูเลือก2-3
xxxxxxxวิชาเอกเลือก2-3
xxxxxxxวิชาเลือกเสรี 3(ถ้ามี)2-3
รวม9-21

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1005803การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 15(450)
รวม5

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1005804การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 25(450)
รวม5