• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สาขาวิชาการประถมศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์
หัวหน้าสาขาวิชา

รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ - หัวหน้าสาขาวิชา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.ทิพรัตน์ มาศเมธาทิพย์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ดร.ทิพรัตน์ มาศเมธาทิพย์ - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน)

กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)

นศ.บ.(การประชาสัมพันธ์)

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์กัลญาภรณ์ เจริญพร
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์กัลญาภรณ์ เจริญพร - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ค.ม.การบริหารการศึกษา

ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.ฐิตินันท์ ด้วงสุวรรณ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ดร.ฐิตินันท์ ด้วงสุวรรณ - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ค.ด.(การจัดการศึกษาและการเรียนรู้)

กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว)

กศ.บ.(การประถมศึกษา)

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์กัณฑิมา เผือกใต้
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์กัณฑิมา เผือกใต้ - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ค.ม.(หลักสูตรและการสอน)

ค.บ.(ดนตรีศึกษา)

ข้อมูลเพิ่มเติม