• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ค่านิยม

ค่านิยม

EDU คือ ครูผู้มีความสมบูรณ์ด้วยคุณธรรมและปัญญา

E: Educational Leadership         หมายถึง         ผู้นำทางการศึกษา

D: Development of spiritual Teacher         หมายถึง         มุ่งพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู

U: Unique         หมายถึง         คุณลักษณะครูผู้ซึ่งมีความความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพครูอย่างลึกซึ้ง