• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


ข่าวประชาสัมพันธ์

NEWS & Activities

Education-News

ขอแสดงความยินดีกับนายสาธิต พุ่มชุ่ม ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น สาขาสังคมศึกษา

18-03-2023 นายราเมศ ชาญณรงค์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกิ่งกาญจน์ นุ่มน่วม ได้รับรางวัลดีเด่นในการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์

18-03-2023 นายราเมศ ชาญณรงค์

นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดผลิตสื่อเสริมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัยในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ

16-02-2023 นายราเมศ ชาญณรงค์

ตารางสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ประจำเดือนมีนาคม 2566

16-02-2023 นายราเมศ ชาญณรงค์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันพระราชทานนามราชภัฏ ประจำปี พ.ศ.2566

14-02-2023 นายราเมศ ชาญณรงค์

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา วันที่ 9 กุมภาพันธ์ - 24 มีนาคม 2566

09-02-2023 นายราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม

ข่าวกิจกรรม

Activities

Education-Activities

คณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

30-01-2023 นายราเมศ ชาญณรงค์

ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และรายงานผลการศึกษาตนเอง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

10-01-2023 นายราเมศ ชาญณรงค์

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

09-01-2023 นายราเมศ ชาญณรงค์

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าช่วยงานพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน

05-01-2023 นายราเมศ ชาญณรงค์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดการคัดเลือกนักศึกษา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 8

04-01-2023 นายราเมศ ชาญณรงค์

ประมวลภาพ โครงการพัฒนา Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมของวันที่ 2

01-12-2022 นายราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม

ข่าวอบรม

Training

Education-Training

การประชุมเครือข่ายของคณะกรรมการเครือข่ายโครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเองจังหวัดนครสวรรค์

25-11-2022 นายราเมศ ชาญณรงค์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

23-08-2022 นายราเมศ ชาญณรงค์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง การเข้าสู่ตำแหน่งวิทยฐานะ โดยเกณฑ์ PA

15-08-2022 นายราเมศ ชาญณรงค์

หลักสูตร เส้นทางเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ

07-01-2022 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ ใบประกอบวิชาชีพครูตามรายวิชาที่คุรุสภากำหนด รูปแบบออนไลน์

07-12-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ประโยชน์ในการสอน สังคม และเชิงพาณิชย์

03-12-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

อ่านเพิ่ม

ข่าวการรับสมัครงาน

Recruitment

Education-Recruitment

บริษัทอเด็คโก้ เพชรบุรีตัดใหม่จำกัด เปิดรับสมัครงาน Customer Service Live Chat

09-05-2022 นายราเมศ ชาญณรงค์

รับสมัครครูอัตราจ้าง

24-01-2022 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

กรมศิลปากร สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

13-01-2022 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร

20-12-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

คุณสมบัติ ของจักรกลฯ (รถตัด) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ เทคโนโลยีสำรสนเทศ

25-11-2021 ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร หมวกเอี่ยม

รับสมัครงานของอ้อย (วิชาการ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ GIS (ชั่วคราว)

25-11-2021 ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร หมวกเอี่ยม

อ่านเพิ่ม

ข่าวทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา

Scholarship

Education-Scholarship

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ของคณะกรรมการส่งเสริมการมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565

17-11-2022 นายราเมศ ชาญณรงค์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เปิดรับสมัครขอทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาผู้ยากจน หรือด้วยโอกาส ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

15-11-2022 นายราเมศ ชาญณรงค์

ประชาสัมพันธ์พิจารณาทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

04-11-2022 ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร หมวกเอี่ยม

ผลการพิจารณานักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกที่สมควรได้รับทุนการศึกษา ตามโครงการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้ยากจนหรือผู้ด้วยโอกาส ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2565

20-08-2022 นายราเมศ ชาญณรงค์

รับสมัครทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก ประจำปีการศึกษา 2565

25-07-2022 ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร หมวกเอี่ยม

แบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา-นักศึกษาพิการ

18-01-2022 ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร หมวกเอี่ยม

อ่านเพิ่ม

ข่าวทุนการศึกษาสำหรับอาจารย์

Scholarship

Education-Scholarship

สาธารณรัฐประชาชนจีนมอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญเอก

28-12-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

ทุนรัฐบาลจีนภายใต้ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านทางการศึกษา

09-12-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2565

03-12-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

รัฐบาลฮังการีเปิดรับสมัครทุนการศึกษา stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2022-2023

26-11-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

เปิดรับสมัครทุนอบรมออนไลน์หลักสูตร

18-11-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย ประจำปีการศึกษา 2522/2523

11-11-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

อ่านเพิ่ม

DLTV

โครงการสนับสนุน DLTV

เครือข่ายคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ