• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


ข่าวประชาสัมพันธ์

NEWS & Activities

Education-News

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

29-11-2023 นายราเมศ ชาญณรงค์

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.4 ปี) ประจำปีการศึกษา 2567

02-11-2023 นายราเมศ ชาญณรงค์

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module ที่1

20-10-2023 นายราเมศ ชาญณรงค์

ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทินกร ชอัมพงษ์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัล อาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาการบริหารการศึกษาดีเด่น

05-10-2023 นายราเมศ ชาญณรงค์

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

04-10-2023 นายราเมศ ชาญณรงค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทิตย์ ยะฟู คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ไกรวิชญ์ ดีเอม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สครภ. ครั้งที่ 5

30-08-2023 นายราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม

ข่าวกิจกรรม

Activities

Education-Activities

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดกิจกรรมลอยกระทง

29-11-2023 นายราเมศ ชาญณรงค์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566 นักศึกษาชั้นปีที่ 4

01-11-2023 นายราเมศ ชาญณรงค์

สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะนักศึกษาภาษาไทย กิจกรรม เทคนิคการสอนภาษาและวรรรณคดีไทย

30-08-2023 นายราเมศ ชาญณรงค์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ร่วมกับโรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์ นิโรธรรมรังสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

30-08-2023 นายราเมศ ชาญณรงค์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และสาขาวิชาพลศึกษา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการจัดค่ายทักษะนำคิดสู่ชีวิตสากล ณ โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์

30-08-2023 นายราเมศ ชาญณรงค์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

08-08-2023 นายราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม

ข่าวอบรม

Training

Education-Training

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module 1 การพัฒนาและปลูกจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รุ่นที่ 3

01-11-2023 นายราเมศ ชาญณรงค์

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2566 หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module 1 กิจกรรมที่ 8 การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ผศ.ดร.อาภากร โพธิ์ดง และ ผศ.ดร.สุธาทิพย์ งามนิล เป็นวิทยากร

01-11-2023 นายราเมศ ชาญณรงค์

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2566 หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module 1 กิจกรรมที่ 7 แนวทางการพัฒนาวิชาชีพครูสู่การพัฒนาตนเอง ผศ.ดร.อาภากร โพธิ์ดง และ ผศ.ดร.สุธาทิพย์ งามนิล เป็นวิทยากร

01-11-2023 นายราเมศ ชาญณรงค์

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2566 หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module 1 กิจกรรมที่ 6 ครูผู้ปิดทองหลังพระ ผศ.ดร.ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์ เป็นวิทยากร

01-11-2023 นายราเมศ ชาญณรงค์

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2566 หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module 1 กิจกรรมที่ 5 ปลูกจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ฯ ผศ.ดร.สายทิตย์ ยะฟู เป็นวิทยากร

01-11-2023 นายราเมศ ชาญณรงค์

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2566 หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ Module 1 กิจกรรมที่ 4 ปลูกจิตวิญญาณความเป็นครูให้มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ฯ ผศ.ดร.อาภากร โพธิ์ดง เป็นวิทยากร

01-11-2023 นายราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม

ข่าวการรับสมัครงาน

Recruitment

Education-Recruitment

PUNTHAI พนักงานชงกาแฟ (Barista) กาแฟพันธุ์ไทย นครสวรรค์ ติดต่อพี่โม 081-8460157

15-08-2023 นายราเมศ ชาญณรงค์

บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส รับ พนักงานขายครีมบำรุงประจำร้านวัตสัน บิ๊กซี นครสวรรค์

15-08-2023 นายราเมศ ชาญณรงค์

พนักงานขายและบริการลูกค้าประจำ ทรูซ็อป (trueshop) สาขาโลตัสนครสวรรค์

15-08-2023 นายราเมศ ชาญณรงค์

เดอะพิซซ่า คอมปะนี รับพนักงานส่งอาหาร

15-08-2023 นายราเมศ ชาญณรงค์

เดอะพิซซ่า คอมปะนี รับพนักงานทำอาหาร

15-08-2023 นายราเมศ ชาญณรงค์

เดอะพิซซ่า คอมปะนี รับพนักงานบริการหน้าร้าน

15-08-2023 นายราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม

ข่าวทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา

Scholarship

Education-Scholarship

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ของคณะกรรมการส่งเสริมการมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565

17-11-2022 นายราเมศ ชาญณรงค์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เปิดรับสมัครขอทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาผู้ยากจน หรือด้วยโอกาส ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

15-11-2022 นายราเมศ ชาญณรงค์

ประชาสัมพันธ์พิจารณาทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

04-11-2022 ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร หมวกเอี่ยม

ผลการพิจารณานักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกที่สมควรได้รับทุนการศึกษา ตามโครงการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้ยากจนหรือผู้ด้วยโอกาส ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2565

20-08-2022 นายราเมศ ชาญณรงค์

รับสมัครทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก ประจำปีการศึกษา 2565

25-07-2022 ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร หมวกเอี่ยม

แบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา-นักศึกษาพิการ

18-01-2022 ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร หมวกเอี่ยม

อ่านเพิ่ม

ข่าวทุนการศึกษาสำหรับอาจารย์

Scholarship

Education-Scholarship

สาธารณรัฐประชาชนจีนมอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญเอก

28-12-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

ทุนรัฐบาลจีนภายใต้ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านทางการศึกษา

09-12-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2565

03-12-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

รัฐบาลฮังการีเปิดรับสมัครทุนการศึกษา stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2022-2023

26-11-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

เปิดรับสมัครทุนอบรมออนไลน์หลักสูตร

18-11-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย ประจำปีการศึกษา 2522/2523

11-11-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

อ่านเพิ่ม

ปฏิทินกิจกรรม

 ฝ่ายบริหาร    ฝ่ายวิชาการ    ฝ่ายกิจการนักศึกษา  

ตารางการประชุมคณะครุศาสตร์

 กรรมการประจำ    เจ้าหน้าที่    กรรมการบริหารคณะฯ  

แผนการดำเนินงานโครงการ คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567

DLTV

โครงการสนับสนุน DLTV

เครือข่ายคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ปฏิทินตารางสอบ บัณฑิตศึกษา