• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


ข่าวประชาสัมพันธ์

NEWS & Activities

Education-News

ตารางสอบประกันคุณภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา

08-08-2022 นายราเมศ ชาญณรงค์

ขอเชิญประกวดโครงงาน ภายใต้แนวคิด อำนวยความเป็นธรรมและความสะดวกให้แก่ประชาชน

08-08-2022 นายราเมศ ชาญณรงค์

ประกาศรายชื่อผู้ที่เข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง การเข้าสู่ตำแหน่งวิทยฐานะ โดยเกณฑ์ PA

05-08-2022 นายราเมศ ชาญณรงค์

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ การผลิตและพัฒนาครู เรื่อง ทิศทางการผลิตบัณฑิตครูมุ่งเน้นสมรรถนะ และ บัณฑิตครูกับการพัฒนาท้องถิ่น

01-08-2022 นายราเมศ ชาญณรงค์

ตารางสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน สิงหาคม - ตุลาคม 2565

27-07-2022 นายราเมศ ชาญณรงค์

ขอแสดงความยินดี กับ นายวชิระ ยอดบัว และ นางสาวฐิติพร พุ่มไพร นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 5 ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ฯ

26-07-2022 นายราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม

ข่าวกิจกรรม

Activities

Education-Activities

พิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

11-08-2022 นายราเมศ ชาญณรงค์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการจัดการความรู้วิธีการปฏิบัติที่ดีด้านการวิจัยและด้านการจัดการเรียนการสอน

10-08-2022 นายราเมศ ชาญณรงค์

พิธีถวายชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา

26-07-2022 นายราเมศ ชาญณรงค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมงานแถลงข่าว ฉลองครบรอบ 100 ปี

19-07-2022 นายราเมศ ชาญณรงค์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดประชุมกรอบอัตรากำลัง ณ ห้องประชุม 921

12-07-2022 นายราเมศ ชาญณรงค์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

26-06-2022 นายราเมศ ชาญณรงค์

อ่านเพิ่ม

ข่าวอบรม

Training

Education-Training

หลักสูตร เส้นทางเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ

07-01-2022 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ ใบประกอบวิชาชีพครูตามรายวิชาที่คุรุสภากำหนด รูปแบบออนไลน์

07-12-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ประโยชน์ในการสอน สังคม และเชิงพาณิชย์

03-12-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

โครงการเผยแพร่ความรู้ หลักสูตร คดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม-สำนักงานศาลปกครองจังหวัดระยอง

01-12-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

หลักสูตร เทคนิคการเขียนคู่มือการปฏฺิบัติงาน-มหาวิทยาลัยทักษิน

30-11-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 9

26-11-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

อ่านเพิ่ม

ข่าวการรับสมัครงาน

Recruitment

Education-Recruitment

บริษัทอเด็คโก้ เพชรบุรีตัดใหม่จำกัด เปิดรับสมัครงาน Customer Service Live Chat

09-05-2022 นายราเมศ ชาญณรงค์

รับสมัครครูอัตราจ้าง

24-01-2022 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

กรมศิลปากร สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

13-01-2022 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร

20-12-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

คุณสมบัติ ของจักรกลฯ (รถตัด) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ เทคโนโลยีสำรสนเทศ

25-11-2021 ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร หมวกเอี่ยม

รับสมัครงานของอ้อย (วิชาการ) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ GIS (ชั่วคราว)

25-11-2021 ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร หมวกเอี่ยม

อ่านเพิ่ม

ข่าวทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา

Scholarship

Education-Scholarship

รับสมัครทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก ประจำปีการศึกษา 2565

25-07-2022 ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร หมวกเอี่ยม

แบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา-นักศึกษาพิการ

18-01-2022 ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร หมวกเอี่ยม

กำหนดการรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิ ทุนทดแทนนักศึกษาเดิม ประจำปีการศึกษา 2564

24-12-2021 ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร หมวกเอี่ยม

รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย(The SET Foundation) ปี 2564

20-12-2021 ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร หมวกเอี่ยม

เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่โลกการทำงาน (ปัจฉิมนิเทศ) ประจำปีการศึกษา 2564 (รูปแบบ

01-12-2021 ว่าที่ร้อยตรีวีรภัทร หมวกเอี่ยม

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย ประจำปีการศึกษา 2522/2523

11-11-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

อ่านเพิ่ม

ข่าวทุนการศึกษาสำหรับอาจารย์

Scholarship

Education-Scholarship

สาธารณรัฐประชาชนจีนมอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญเอก

28-12-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

ทุนรัฐบาลจีนภายใต้ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านทางการศึกษา

09-12-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2565

03-12-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

รัฐบาลฮังการีเปิดรับสมัครทุนการศึกษา stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2022-2023

26-11-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

เปิดรับสมัครทุนอบรมออนไลน์หลักสูตร

18-11-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย ประจำปีการศึกษา 2522/2523

11-11-2021 นางสาวนภัทร บุตรพริ้ง

อ่านเพิ่ม

เครือข่ายคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ