• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

       ภาษาไทย : หลักหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

       ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Mathematics

       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถทางการจัดการศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้ มีความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์พัฒนาองค์ความรู้อย่างบูรณาการและต่อเนื่อง มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพัฒนาการสื่อสาร การใช้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างคุณภาพชีวิต เผชิญสถานการณ์ และรู้เท่ากันการเปลี่ยนแปลง

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  • ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์เช่น นักวิชาการทางด้านการศึกษา นักวิจัยทางด้านการศึกษา นักสถิติ เป็นต้น
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  • มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  • ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
  • ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา จำนวนหน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32
    1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 9
    1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 7
    1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6
    1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 10
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 128
    2.1 วิชาชีพครู 50
        2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ 30
        2.1.2 วิชาชีพครูเลือก 6
        2.1.3 วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 14
    2.2 วิชาเอก 78
        2.2.1 วิชาเอก 68
        2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก 6
        2.2.3 วิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม 4
    3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6
รวม 166

แผนการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1001701ภาษาไทยสำหรับครู2(2-1-3)
1152103จิตวิทยาสำหรับครู3(3-0-6)
4291201หลักการคณิตศาสตร์3(3-0-6)
4291401แคลคูลัส 13(3-0-6)
4293201ระบบจำนวน3(3-0-6)
xxxxxxxเลือกเรียน 3 วิชาจากวิชาศึกษาทั่วไป8
รวม22

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1001501คุณธรรมและจริยธรรมและความเป็นครู3(3-0-6)
4292401แคลคูลัส 23(3-0-6)
4291301พีชคณิตเชิงเส้น3(3-0-6)
4301201ความน่าจะเป็นและสถิติ3(3-0-6)
xxxxxxxเลือกเรียน 3 วิชาจากวิชาศึกษาทั่วไป8-9
รวม20-21

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1111101ปรัชญาการศึกษา2(2-2-4)
1002702ภาษาอังกฤษสำหรับครู3(3-0-6)
4292301พีชคณิตนามธรรม3(3-0-6)
4292501เรขาคณิต3(3-0-6)
xxxxxxxเลือกเรียน 3 วิชาจากวิชาศึกษาทั่วไป8-9
รวม19-20

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1122202การพัฒนาหลักสูตร3(2-2-5)
4293403วิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์3(3-0-6)
4292403สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ3(3-0-6)
1123602การวัดทางคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน3(3-0-6)
xxxxxxxเลือกเรียน 3 วิชาจากวิชาศึกษาทั่วไป8-9
รวม20-21

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1122302หลักการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน3(2-2-5)
1143401การวัดและประเมินผลการเรียนรู้3(2-2-5)
1133712เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรับครูคณิตศาสตร์3(2-2-5)
4293204ทฤษฎีจำนวน3(3-0-6)
1124701โครงงานคณิตศาสตร์2(0-3-3)
xxxxxxxวิชาเอกเพิ่มเติม 13(x-x-x)
xxxxxxxเลือกเสรี 12/3(x-x-x)
รวม19-20

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1133301นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา3(2-2-5)
1122301หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์3(2-2-5)
1123716ภาษาอังกฤษสำหรับครูคณิตศาสตร์3(3-0-6)
4293203ทฤษฎีเซต3(3-0-6)
1123601จำนวนและการดำเนินการทางคณิตศาสตร์
ระดับโรงเรียน
3(3-0-6)
1003803การฝึกปฏิบัติวิชาชีพฯ 12(1-2-3)
xxxxxxxเลือกเสรี 22/3(x-x-x)
รวม19-20

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1144401การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้3(2-2-5)
xxxxxxxวิชาชีพครูเลือก 12/3(x-x-x)
xxxxxxxวิชาชีพครูเลือก 22/3(x-x-x)
1124603เรขาคณิตระดับโรงเรียน3(3-0-6)
4293501ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น3(3-0-6)
1126306พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์3(2-2-5)
xxxxxxxวิชาเอกเพิ่มเติม 23(x-x-x)
1004801การฝึกปฏิบัติวิชาชีพฯ 21(0-2-1)
รวม19-21

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1164601การประกันคุณภาพการศึกษา3(3-0-6)
xxxxxxxวิชาชีพครูเลือก 3 (ถ้ามี)2/3(x-x-x)
1124604พีชคณิตระดับโรงเรียน3(3-0-6)
4293404ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข3(3-0-6)
1124605วิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็นทางคณิตศาสตร์
ระดับโรงเรียน
3(3-0-6)
1144903การวิจัยในชั้นเรียนคณิตศาสตร์3(2-2-5)
1004802การฝึกปฏิบัติวิชาชีพฯ 31(0-2-1)
xxxxxxxเลือกเสรี2(ถ้ามี)2/3(x-x-x)
รวม16-21

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1005803การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 15(450)
รวม5

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1005804การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 25(450)
รวม5