• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
 • 056-219100-29
 • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สาขาวิชาสังคมศึกษา

ชื่อหลักสูตร

       ภาษาไทย : หลักหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

       ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Social Studies

       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) เป็นหลักสูตรวิชาชีพชั้นสูงที่มีองค์กรวิชาชีพกำหนดมาตรฐานและควบคุมให้หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานความรู้และการผลิตบัณฑิตตามที่กำหนด ซึ่งจะทำการรับรองหลักสูตรคราวละห้าปี และในปี พ.ศ.2552 ยังมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์(หลักสูตรห้าปี) กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานที่กำหนด ภายในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่องค์กรวิชาชีพและกระทรวงศึกษาธิการกำหนด และเป็นการพัฒนาวิชาชีพให้ได้มาตรฐานเพื่อให้ได้ครูดี ครูเก่ง มีความรู้คู่คุณธรรม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 • ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาและประวัติศาสตร์ และอาเซียนศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน และบุคลากรทางการศึกษา
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
 • นักพัฒนาสังคม
 • นักพัฒนาสังคม
 • นักวิชาการสถาบันหน่วยงานทางการศึกษา
 • นักวิชาการสำนักงานพุทธศาสนา
 • นักวิชาการองค์การบริหารส่วนตำบล
 • นักวิชาการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
 • ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา จำนวนหน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32
    1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 9
    1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 7
    1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6
    1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 10
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 128
    2.1 วิชาชีพครู 50
        2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ 30
        2.1.2 วิชาชีพครูเลือก 6
        2.1.3 วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 14
    2.2 วิชาเอก 78
        2.2.1 วิชาเอก 68
        2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก 6
        2.2.3 วิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม 4
    3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6
รวม 166

แผนการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1001501คุณธรรมจริยธรรมและความเป็นครู3(3-0-6)
2451101ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์3(3-0-6)
2491210จริยธรรมสิ่งแวดล้อม2(2-0-4)
2431101หลักสังคมวิทยา3(3-0-6)
xxxxxxxวิชาศึกษาทั่วไป8-9
รวม19-20

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1001701ภาษาไทยสำหรับครู2(2-1-3)
1152103จิตวิทยาสำหรับครู3(3-0-6)
2451102การเมืองการปกครองของไทย3(3-0-6)
2461102ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย3(3-0-6)
xxxxxxxหมวดวิชาศึกษาทั่วไป8-9
รวม19-20

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1122202การพัฒนาหลักสูตร3(2-2-5)
2472102ประวัติศาสตร์ไทย3(3-0-6)
2492201พุทธศาสน์3(2-2-5)
3501102เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น3(3-0-6)
xxxxxxxเลือกเรียน 3 วิชาจากวิชาศึกษาทั่วไป8-9
รวม20-21

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1111101ปรัชญาการศึกษา2(2-0-4)
1002702ภาษาอังกฤษสำหรับครู3(3-0-6)
2472403ประวัติศาสตร์ยุโรปตั้งแต่ 19th ถึงปัจจุบัน3(3-0-6)
2482401จริยศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม 3(3-0-6)
xxxxxxxเลือกเรียน 3 วิชาจากวิชาศึกษาทั่วไป8-9
รวม19-20

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1133301นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา3(2-2-5)
2442701ภูมิศาสตร์กายภาพ3(3-0-6)
2473301ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้3(3-0-6)
2432203พัฒนาการของสังคมสมัยใหม่3(3-0-6)
2493101ศาสนาเปรียบเทียบ3(3-0-6)
1123703การจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษา(เอกเลือก)2(1-2-3)
xxxxxxxเลือกเสรี3(x-x-x)
รวม20

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1123202หลักการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน3(2-2-5)
1143401การวัดและประเมินผลการเรียนรู้3(2-2-5)
2433103การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม3(3-0-6)
2442402ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น3(2-2-5)
1123705หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม3(3-0-6)
1123704การจัดการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง(เอกเลือก)2(1-2-3)
1003801การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน12(1-2-3)
รวม19

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1164601การประกันคุณภาพการศึกษา2(2-0-4)
2443303สิ่งแวดล้อมและประชากร3(3-0-6)
2433202ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง3(3-0-6)
1123717ภาษาอังกฤษสำหรับครูสังคมศึกษา3(3-0-6)
1124609การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา3(2-2-5)
1124202รูปแบบการจัดการเรียนรู้(วิชาชีพครูเลือก)2(1-2-3)
1004803การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 21(0-1-2)
xxxxxxxวิชาเลือกเสรี3(x-x-x)
รวม20

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1144401การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้3(2-2-5)
2443201ภูมิศาสตร์ประเทศไทย3(3-0-6)
3504102ประเทศไทยกับเศรษฐกิจโลก3(3-0-6)
2473501ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา3(3-0-6)
1124610การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์3(2-2-5)
1124301สื่อและกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา(วิชาชีพครูเลือก)2(1-2-3)
1124701การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการคิด(วิชาชีพครูเลือก)2(1-2-3)
1004804การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 31(0-1-2)
รวม20

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1005803การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 15(450)
รวม5

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1005804การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 25(450)
รวม5