• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

ผศ.ดร.ชญานิษฎ์ สุระเสนา
หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.ดร.ชญานิษฎ์ สุระเสนา - หัวหน้าสาขาวิชา

ปร.ด.(จิตวิทยาให้คำปรึกษา)

กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา)

อ.บ.(ภาษาจีน)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.มงคล ศัยยกุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ดร.มงคล ศัยยกุล - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ปร.ด.(การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา)

กศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว)

บธ.บ.(การตลาด)

ข้อมูลเพิ่มเติม