• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

ผศ.ดร.ชญานิษฎ์ สุระเสนา
หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.ดร.ชญานิษฎ์ สุระเสนา - หัวหน้าสาขาวิชา

Telephone : 09-3642-9245

e-Mail : nupuicute23@gmail.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.บังอร ทิวาพรภานุกูล
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.บังอร ทิวาพรภานุกูล - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Telephone : 08-7199-2996

e-Mail : bangon45@hotmail.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.มงคล ศัยยกุล
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ดร.มงคล ศัยยกุล - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Telephone : 08-1532-0242

e-Mail : m_saiyakul@hotmail.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม