• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ผศ.อนงค์นารถ ยิ้มช้าง
หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.อนงค์นารถ ยิ้มช้าง - หัวหน้าสาขาวิชา

Telephone : 08-1971-4103

e-Mail : mauy7925@hotmail.co.th

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์สุชานาฎ ไชยวรรณะ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์สุชานาฎ ไชยวรรณะ - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Telephone : 08-6921-8842

e-Mail : mooja_tk@hotmail.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.ธีราพร กุลนานันท์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ดร.ธีราพร กุลนานันท์ - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Telephone : 08-7199-0079

e-Mail : u.theeraporn@gmail.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

รศ.ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

รศ.ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์ - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Telephone : 09-2614-4591

e-Mail : tok_nsru1@hotmail.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ปรียาภรณ์ คงแก้ว
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ปรียาภรณ์ คงแก้ว - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Telephone : 06-1237-5781

e-Mail : preeyakluay051@gmail.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์อังศุมาลิน ติดตระกูลชัย
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์อังศุมาลิน ติดตระกูลชัย - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Telephone :

e-Mail :

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม