• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ผศ.อนงค์นารถ ยิ้มช้าง
หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.อนงค์นารถ ยิ้มช้าง - หัวหน้าสาขาวิชา

ศษ.ม.(ปฐมวัย) , กศ.ม.(เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา)

ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์สุชานาฎ ไชยวรรณะ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์สุชานาฎ ไชยวรรณะ - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ค.ม.(การศึกษาปฐมวัย)

ศษ.บ.(การศึกษาปฐมวัย)

ข้อมูลเพิ่มเติม

รศ.ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

รศ.ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์ - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ค.ด.(การจัดการศึกษาและการเรียนรู้)

กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย)

ค.บ.(การอนุบาลศึกษา)

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ปรียาภรณ์ คงแก้ว
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ปรียาภรณ์ คงแก้ว - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ค.ม.(การศึกษาปฐมวัย)

ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์อังศุมาลิน ติดตระกูลชัย
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์อังศุมาลิน ติดตระกูลชัย - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ข้อมูลเพิ่มเติม