• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายใน ท่านสามารถหาเบอร์โทรศัพท์โดยแยกตามหมวดหมู่ที่จัดไว้ให้ เพื่อความสะดวกในการค้นหา

หมายเลขโทรศัพท์มหาวิทยาลัย 0-5621-9100-29      FAX. 0-5688-2522, 0-5688-2523

เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ ต่อ 0      ห้องเลขานุการ ต่อ 1106

รายการเบอร์โทรศัพท์
คณบดี2100
รองคณบดี2101
สำนักงานคณะ2103
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน2104
สาขาวิชาพื้นฐานการศึกษา2105
สาขาวิชาวิจัยทางการศึกษา2106
สาขาวิชาพลศึกษา2107
สาขาวิชาการศึกษาประฐมวัย2108
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา2109
รายการเบอร์โทรศัพท์
คณบดี2500
รองคณบดี2501
หัวหน้าสำนักงานคณะ1403
สำนักงานคณะ1401-2
สาขาฟิสิกส์1405
ผศ.ดร.ภาคิน1406
ผศ.ดร.ศุภชัย1407
ผศ.วิโรจน์1408
ผศ.ดร.ทินพันธ์1409
ดร.ฉัตริยะ1410
ดร.พีรพัฒน์1411
สาขาเคมี1415
ดร.สาวิตรี1416
สาขาชีวฯ1418
ผศ.ดร.กันยา1449
วิทย์ฯสิ่งแวดล้อม1424
คหกรรม2503
คณิตศาสตร์2502,2522
อ.ดุษฎี2525
อ.ณฐพร2526
ปราโมทย์(ชีววิทยา)2528
ผศ.ดร.สุภาวรรณ2529
วิทย์ฯสุขภาพ2530-2
ห้องประกันคุณภาพ1400
สาขาคอมพิวเตอร์1160
ผศ.นงเยาว์1161
อ.นฤพนธ์1162
อ.ภาสกร1163
รายการเบอร์โทรศัพท์
คณบดี2214
รองคณบดี2215
สำนักงานคณะ2200-3
สาขาวิชาภาษาไทย2203
สาขาปรัชญา2204
นานาชาติ 12205
นานาชาติ 22226
สาขาต่างประเทศ 12206
สาขาต่างประเทศ 22225
ประวัติศาสตร์2207
สาขาศิลปกรรม2209
สังคมวิทยา2210
ภูมิศาสตร์2211
พัฒนาชุมชน2212
สาขาบรรณารักษ์2213
ห้องประชุม2219
รายการเบอร์โทรศัพท์
คณบดี2410
สำนักงานคณะ2400
หัวหน้าสำนักงานคณะ2431
เศรษฐศาสตร์2401
การตลาด2402
การบริหารทรัพยากรมนุษย์2403
การบัญชี2404
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง 1362405
การท่องเที่ยว2406
นิเทศศาสตร์2407
ห้องปฏิบัติการท่องเที่ยว2419
ห้องปฏิบัติการวารสาร 1172420
ห้องสโมสรนักศึกษา2421
ห้องบริการวิชาการ ตึก 102422
ห้องประชุม ลีลาวดี2423
ห้องสาขาทรัพย์ฯ 22424
ห้องสหกิจศึกษา2425
ห้องประกันคุณภาพ2426
ห้องสาขาเศรษฐศาสตร์2427
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ตึก 102428
ชั้น 5 ตึก 102429
ชั้น 6 ตึก 102430
ห้องค้นคว้าวิจัย2408
ห้องบัญชี ผศ.ปราณี2409
ห้องประชุมเฟื้องฟ้า2411
ห้องปฏิบัติการคอมฯ 1312412
ห้องปฏิบัติการคอมฯ 1322413
ห้องปฏิบัติการคอมฯ 1372414
ห้องสตูดิโอ 1212415
ห้องปฏิบัติการวิทยุ2416
ห้องมุมตึก อ.รติบดี2417
ห้องประชุม ราชาวดี2418
รายการเบอร์โทรศัพท์
คณบดี2302
สำนักงานคณะ2300-1
เซรามิก2302-4
ห้อง 11292305
ห้อง 11282306
ห้อง 11312307
ห้อง 11382308
ห้อง 11512309
ห้อง 11212310
สาขาวิศวะ2311-2
สาขาออกแบบ2313
ห้องคอมพิวเตอร์2314-5
ห้องเครื่องมือ2316
ห้อง อ.เกษม2317
ห้องศูนย์วิจัยคณะ2318
รายการเบอร์โทรศัพท์
บัณฑิตวิทยาลัย056-882288
097-9245216
1210
1211
1212
1213
1214
รายการเบอร์โทรศัพท์
ประชาสัมพันธ์0
เลขา(คุณพะยอม,คุณปุ้ม) ชั้น 21106,5002
เลขาสภา5001
การเงิน1108,1109,1110
นโยบายและแผน1111,1112
ทรัพย์สินและรายได้1113
งานการเจ้าหน้าที่1114
งานพัสดุ1115,1219
งานธุรการ1116
งานตรวจสอบภายใน1117
งานมาตรฐาน1118
ฝ่ายโสตฯ5006
ห้องวิทยุ1144
ห้องพยาบาล1120
งานแนะแนว123
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา1124
กองพัฒนานักศึกษา1125
ห้องศูนย์เวชฯ1126
นิติกร1127
หน่วยบ่มเพาะ1315
หอประชุม1600-2
ฝ่ายยาน1187,1188
รปภ.ประตูต้นน้ำ1133
รปภ.ประตูใหญ่1132
ประปา1196
ฝ่ายอาคาร1197
ไฟฟ้า1198
สหกรณ์1142-3/td>
สโมสรเจ้าหน้าที่1288
สโมสรอาจารย์1289
รายการเบอร์โทรศัพท์
ผอ.สำนักวิทยบริการ1532
รอง ผอ.สำนักวิทยบริการ1533
ชั้น 1 รัปฝากสิ่งของ คุณภคมน1534
ประชาสัมพันธ์ คุณปริยาพัศ
บริหารวารสารและหนังสือพิมพ์ คุณฉัตรดาว1536
ห้องประชุมชั้น 1 ห้อง15371537
หัวหน้าศูนย์ฯ อ.กาญจนา สดับธรรม1538
ห้อง server ชั้น 21539
งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ1540
งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ(บุษดี)1541
งานวารสารสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง(ปรางทิพย์)1542
งานธุรการ(คุณวรรณี) ชั้น 21543
ห้องข้อมูลท้องถิ่น ชั้น 31544
เคาน์เตอร์ ชั้น 3 1545
ห้องซ่อมหนังสือ 4 (พิเชษฐ์)1546
ห้องคุณปีเตอร์ ชั้น 61547
เคาน์เตอร์ ชั้น 41548
งานคอมพิวเตอร์(สุภรัตน์)ชั้น 51549
เคาเตอร์บริการอินเตอร์เน็ต(ณัฐธิดา) ชั้น 51550
เคาเตอร์บริการ ชั้น 6 (สัญญา)1551
ห้องเทคนิคสื่อโสตฯ ชั้น 7 (วีระศักดิ์)1552
ห้องประชุมชั้น 81553
ห้องบริการอินเตอร์เน็ตอาจารย์ ชั้น 61555
รายการเบอร์โทรศัพท์
เคาเตอร์ชั้น 11501
ห้อง ผู้อำนวยการ1500
ฝ่ายจัดอบรม(สุมนฒ์)1502
หัวหน้าศูนย์ ict1504
รองผู้อำนวยการ1506
หัวหน้าสำนักงานสำนักวิทยบริการฯ1508
ฝ่ายสอบประกันคุณภาพคอมพิวเตอร์และธุรการ1511
ฝ่ายจัดการให้เช่าห้องประมูลราคา e-Auction1512
กลุ่มงานคลังและพัสดุ (คุณวิภารัตน์ อ่อนละออ)1513
ฝ่ายงานประกันคุณภาพสำนัก (คุณสุณิสา)1515
ฝ่ายงานเครือข่าย (คุณวิทยา)1518
ห้องพัฒนาระบบสารสนเทศ1519,1521
ห้องให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต1525
ฝ่ายซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์1525
หัวหน้าศูนย์ภาษา2215
ศูนย์ภาษา2216
ศูนย์ภาษา ชั้น 32217
รายการเบอร์โทรศัพท์
กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล1204, 1206, 1207
กลุ่มงานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการ1200, 1203
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ1208
กลุ่มงานบัณฑิตวิทยาลัย1210, 1211, 1213
รายการเบอร์โทรศัพท์
สำนักงาน1135
รายการเบอร์โทรศัพท์
สำนักงาน1152, 1139
รายการเบอร์โทรศัพท์
สำนักงาน2216, 2217
รายการเบอร์โทรศัพท์
สำนักงาน2501
รายการเบอร์โทรศัพท์
สำนักงาน1120
รายการเบอร์โทรศัพท์
สำนักงาน5001
รายการเบอร์โทรศัพท์
สำนักงาน081-888-9827
รายการเบอร์โทรศัพท์
สำนักงาน1166
รายการเบอร์โทรศัพท์
เค้าเตอร์4100
ร้านอาหาร4102