• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
 • 056-219100-29
 • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เป้าประสงค์/ประเด็นยุทธศาสตร์


เป้าประสงค์

 • บัณฑิตเป็นคนดี และมีความรู้ความสามารถ ๔ ประการ ได้แก่ ความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ความรู้ในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และความสามารถในการใช้ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย
 • สร้างความสามารถในการวิจัย และสร้างสรรค์นวัตกรรม ให้แก่คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา
 • วิจัยสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมสู่การตีพิมพ์ในระดับชาติ และนานาชาติ
 • นำองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนการสอน และการวิจัยไปให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพ ในรูปแบบที่หลากหลาย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ และน้อมนำแนวพระราชดำริฯ มาใช้
 • ผลงานด้านการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้คงอยู่คู่ชุมชนและท้องถิ่น
 • บุคลากรภายในคณะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ

ประเด็นยุทธศาสตร์

 • ผลิตบัณฑิตครู ที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล
 • การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสู่มาตรฐานสากล
 • การยกระดับมาตรฐานการบริการวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษาให้ตอบสนองกับความต้องการของท้องถิ่น
 • การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนาธรรม ให้สอดคล้องกับวิถีท้องถิ่นและสังคม
 • พัฒนาศักยภาพคณาจารย์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพมาตรฐานสู่สากล
 • การบริหารจัดการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล