• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

อาจารย์วัชรศักดิ์ มาเกิด
หัวหน้าสาขาวิชา

อาจารย์วัชรศักดิ์ มาเกิด - หัวหน้าสาขาวิชา

วท.ม.(ชีววิทยา)

วท.บ.(ชีววิทยา)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.น้ำค้าง สุขเกษ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ดร.น้ำค้าง สุขเกษ - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ปร.ด.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ดารารัตน์ ชัยพิลา
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ดารารัตน์ ชัยพิลา - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

กศ.ม.(วิทยาศาสตร์ศึกษา)

วท.บ.(เคมี)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.พรสิริ เอี่ยมแก้ว
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ดร.พรสิริ เอี่ยมแก้ว - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ค.ด.(การจัดการการศึกษาและการเรียนรู้)

ศษ.ม.(หลักสูตรและการนิเทศ)

ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

ข้อมูลเพิ่มเติม