• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
 • 056-219100-29
 • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ชื่อหลักสูตร

       ภาษาไทย : หลักหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

       ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in English

       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) เป็นหลักสูตรวิชาชีพชั้นสูงที่มีองค์กรวิชาชีพกำหนดมาตรฐานและควบคุมให้หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานความรู้และการผลิตบัณฑิตตามที่กำหนด ซึ่งจะทำการรับรองหลักสูตรคราวละ 5 ปี และในปี พ.ศ. 2552 ยังมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี) กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานที่กำหนด ภายในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่องค์กรวิชาชีพและกระทรวงศึกษาธิการกำหนด และเป็นการพัฒนาวิชาชีพให้ได้มาตรฐานเพื่อให้ได้ครูดี ครูเก่ง มีความรู้คู่คุณธรรม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 • ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน
 • ล่าม นักแปล มัคคุเทศก์
 • พนักงานบริษัท เลขานุการ
 • พนักงานโรงแรม ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • สอบผ่านเกณฑ์วัดแววความเป็นครู
 • ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
 • ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา จำนวนหน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32
    1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 9
    1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 7
    1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6
    1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 10
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 128
    2.1 วิชาชีพครู 50
        2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ 30
        2.1.2 วิชาชีพครูเลือก 6
        2.1.3 วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 14
    2.2 วิชาเอก 78
        2.2.1 วิชาเอก 68
        2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก 6
        2.2.3 วิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม 4
    3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6
รวม 166

แผนการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1111101ปรัชญาการศึกษา3(3-0-6)
2312102การอ่านภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน3(2-1-3)
2311101ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับต้น3(3-0-6)
2311103การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 13(2-2-5)
*******เลือกเรียน 3 วิชาจากวิชาศึกษาทั่วไป8-9
รวม20-21

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1001501คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นครู3(3-0-6)
2311104ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับกลาง3(3-0-6)
2311105การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 23(2-1-3)
2311106การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ3(2-1-3)
*******เลือกเรียน 3 วิชาจากวิชาศึกษาทั่วไป8-9
รวม20-21

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1002702ภาษาอังกฤษสำหรับครู3(3-0-6)
1152103จิตวิทยาสำหรับครู3(3-0-6)
2301101ภาษาศาสตร์เบื้องต้น3(2-2-5)
2312101การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ3(2-2-5)
2312102ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับสูง3(3-0-6)
*******เลือกเรียน 3 วิชาจากวิชาศึกษาทั่วไป7
รวม22

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1001701ภาษาไทยสำหรับครู2(1-2-3)
1122202การพัฒนาหลักสูตร3(2-2-5)
2303105สัทศาสตร์และสัทวิทยาภาษาอังกฤษ3(2-2-5)
2312301ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดี3(3-0-6)
2313104การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 33(2-2-5)
*******เลือกเรียน 3 วิชาจากวิชาศึกษาทั่วไป7
รวม21

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1123202หลักการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน3(2-2-5)
1143401การวัดและประเมินผลการเรียนรู้3(2-2-5)
2303101วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ3(3-0-6)
2311401การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม3(3-0-6)
2313102การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ3(2-1-3)
1123601แนวคิด ทฤษฎี และวิธีสอนภาษาอังกฤษ3(2-2-5)
XXXXXXXเลือกเสรี 13(x-x-x)
รวม21

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1133301นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา3(2-2-5)
2313101การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์3(2-2-5)
1124602การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ3(2-2-5)
1124604การจัดห้องเรียนสำหรับครูภาษา3(3-0-6)
1003801การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 12(1-2-3)
XXXXXXXเลือกเสรี 23(x-x-x)
XXXXXXXวิชาเอกเลือก 13(x-x-x)
XXXXXXXวิชาครูเลือก 12(x-x-x)
รวม22

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1144401การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้3(2-2-5)
1123701การสอนภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยี3(2-2-5)
2312201ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแปล3(2-2-5)
2313103การเขียนรายงานการวิจัย3(2-2-5)
1124603การสอนซ่อมเสริมสำหรับการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ3(2-2-5)
1124605การเรียนภาษาอังกฤษด้วยการแสดง3(2-2-5)
1124606ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะ2(90)
1004803การฝึกปฎิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 21(0-1-2)
รวม21

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1164601การประกันคุณภาพการศึกษา2(2-0-4)
1125903สัมมนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ3(2-2-5)
2313201การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย3(2-2-5)
1004804การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 31(0-1-2)
XXXXXXXวิชาเอกเลือก 22(x-x-x)
XXXXXXXวิชาครูเลือก 22(x-x-x)
XXXXXXXวิชาครูเลือก 32(x-x-x)
รวม15

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1005803การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 15(450)
รวม5

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1005804การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 25(450)
รวม5