• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
 • 056-219100-29
 • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

แนะนำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประวัติความเป็นมา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ตั้ง 398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

สีประจำคณะ ฟ้า – ขาว

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ รอบรู้วิชาการ เชี่ยวชาญวิชาครู เชิดชูคุณธรรม ผู้นำเทคโนโลยี

ประวัติคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะครุศาสตร์ เป็นคณะที่มีความเก่าแก่ และถือกำเนิดเป็นคณะแรกเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2465 โดยมีชื่อเดิมว่า "โรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรม" ประจำมณฑลนครสวรรค์ ซึ่งมีการพัฒนาหลักสูตรสายครุศาสตร์ ดังนี้

ปัจจุบัน

พ.ศ.2552

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. 5 ปี เปิดสาขาวิชานาฏศิลป์ หลักสูตรฝึกอบรมชุดวิชาชีพครูตามมาตรฐานและประสบการณ์วิชาชีพของคุรุสภา

พ.ศ.2549

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) ประกอบด้วย

 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • สาขาวิทยาศาสตร์
 • สาขาวิชาสังคมศึกษา
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 • สาขาวิชาพลศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา

หลักสูตรสัมฤทธิบัตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้
 • สาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้(การศึกษาปฐมวัย)
 • สาขาวิชาพลศึกษา
 • สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว
 • สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผล

หลักสูตรสัมฤทธิบัตร

 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

พ.ศ.2541-2542

หลักสูตรสูงกว่าปริญญา 2 หลักสูตร คือ

1. ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
2. ครุศาสตรมหาบัณฑิต
 • สาขาบริหารการศึกษา
 • สาขาหลักสูตรและการสอน

พ.ศ.2529

หลักสูตรอนุปริญญา ปริญญาตรีทั้งสาขาครุศาสตร์ สาขาศิลปะศาสตร์และสาขาวิทยาศาสตร์ ในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.)

พ.ศ.2521

หลักสูตร ป.กศ. ป.กศ.สูง ค.บ. ในโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำการ (อ.ค.ป.)

พ.ศ.2517

หลักสูตรปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอกสังคมศึกษาแลวิทยาศาสตร์ทั่วไป

พ.ศ. 2511

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) และประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) และประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง)

หลักสูตรประกาศนียบัตรครูประถมศึกษา (ป.ป) รับผู้จบ ม.ศ.5 เข้าเรียน 1 ปี เปิดรับนักศึกษาภาคค่ำ ทั้งระดับ ป.กศ.และป.กศ.สูง

พ.ศ. 2498

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) รับผู้จบ ม.6 เข้าเรียน 2 ปี ใช้ชื่อว่า "โรงเรียนฝึกหัดครูนครสวรรค์"