• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

ผศ.ดร.วุฒิชัย พิลึก
หัวหน้าสาขา และ ประธานหลักสูตร ป.เอก

ผศ.ดร.วุฒิชัย พิลึก - หัวหน้าสาขา และ ประธานหลักสูตร ป.เอก

Ph.D. (Information Technology)

ค.ม. (โสตทัศนศึกษา)

กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการ ศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.ดวงใจ พุทธเษม
ประธานหลักสูตร ป.โท

ผศ.ดร.ดวงใจ พุทธเษม - ประธานหลักสูตร ป.โท

ศษ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)

กศ.ม.(เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา)

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.ไกรวิชญ์ ดีเอม
รองคณบดี

อาจารย์ ดร.ไกรวิชญ์ ดีเอม - รองคณบดี

กศ.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) , กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)

ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์)

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.กุลรภัส เทียมทิพร
ผู้ช่วยคณบดี

อาจารย์ ดร.กุลรภัส เทียมทิพร - ผู้ช่วยคณบดี

ปร.ด.(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.นันธวัช นุนารถ
อาจารย์ประจำสาขา

ผศ.ดร.นันธวัช นุนารถ - อาจารย์ประจำสาขา

ค.ด.(การบริหารการศึกษา)

คอ.ม.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ณิชารีย์ ป้อมสัมฤทธิ์
ประธานหลักสูตร ป.ตรี

อาจารย์ณิชารีย์ ป้อมสัมฤทธิ์ - ประธานหลักสูตร ป.ตรี

วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.ภราดร พิมพันธุ์
ผู้ช่วยคณบดี

ผศ.ดร.ภราดร พิมพันธุ์ - ผู้ช่วยคณบดี

ปร.ด.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)

กศ.ม.(เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา)

ศศ.บ.(ออกแบบนิเทศศิลป์)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.พรรณราย เทียมทัน
หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการศึกษา

ผศ.ดร.พรรณราย เทียมทัน - หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการศึกษา

ค.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

ศษ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)

กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์รพิกร ฉลองสัพพัญญู
อาจารย์ประจำสาขา

อาจารย์รพิกร ฉลองสัพพัญญู - อาจารย์ประจำสาขา

วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ข้อมูลเพิ่มเติม