• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สรุปจำนวนบุคลากรสายวิชาการ

สาขาวิชา ประเภท ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา
ข้าราชการพนักงานอัตราจ้าง ศ.รศ.ผศ.อาจารย์ ป.เอกป.โทป.ตรี
1. การศึกษาปฐมวัย0330123240
2. ภาษาอังกฤษ1410042150
3. ภาษาไทย0321004230
4. สังคมศึกษา0410122320
5. คณิตศาสตร์1210022130
6. วิทยาศาสตร์ทั่วไป2200022220
7. เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา2620055730
8. พลศึกษา1620045450
9. จิตวิทยาและการแนะแนว1200030210
10. ทดสอบและวิจัยทางการศึกษา2410060700
11. พื้นฐานการศึกษา1150043520
รวม 11371812342836300

สายสนับสนุน

สังกัด ประเภท ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา
ข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัยพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว ชำนาญการปฏิบัติการ ป.เอกป.โทป.ตรี
สำนักงานคณบดี17012111056
รวม 17012111056