• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สรุปจำนวนบุคลากรสายวิชาการ

สาขาวิชา ประเภท ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา
ข้าราชการพนักงานอัตราจ้าง ศ.รศ.ผศ.อาจารย์ ป.เอกป.โทป.ตรี
1. การศึกษาปฐมวัย0220112130
2. ภาษาอังกฤษ1410042150
3. ภาษาไทย0410004140
4. สังคมศึกษา0400121220
5. คณิตศาสตร์0210012120
6. วิทยาศาสตร์ทั่วไป2200022220
7. เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา2610054720
8. พลศึกษา1620054450
9. จิตวิทยาและการแนะแนว0210021210
10. ทดสอบและวิจัยทางการศึกษา1400050500
11. พื้นฐานการศึกษา1130031410
12. การประถมศึกษา1920000067
รวม 9461402302330337

สายสนับสนุน

สังกัด ประเภท ตำแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา
ข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัยพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราว ชำนาญการปฏิบัติการ ป.เอกป.โทป.ตรี
สำนักงานคณบดี19012112067
รวม 19012112067