• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะผู้บริหาร

อ.ภาสกร วรอาจ
รองอธิการบดีรักษาการแทนคณบดี

อ.ภาสกร วรอาจ - รองอธิการบดีรักษาการแทนคณบดี


ผศ.ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา - รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ปริญญาเอก : ปร.ด.(วิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา)

ปริญญาโท : กศ.ม.(วัดผลการศึกษา)

ปริญญาตรี : ค.บ.(คณิตศาสตร์)


MIS NSRU ข้อมูลการติดต่อ

อาจารย์วัชรศักดิ์ มาเกิด
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์วัชรศักดิ์ มาเกิด - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ปริญญาโท : วท.ม.(ชีววิทยา)

ปริญญาตรี : วท.บ.(ชีววิทยา)


MIS NSRU ข้อมูลการติดต่อ

อาจารย์ทองแดง สุกเหลือง
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์ทองแดง สุกเหลือง - รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

พธ.ม (การสอนสังคมศึกษา)​, กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)

พธ.บ.(สังคมศึกษา)


MIS NSRU ข้อมูลการติดต่อ