• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะผู้บริหาร

ผศ.ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง
คณบดี

ผศ.ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง - คณบดี

ปริญญาเอก : ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)

ปริญญาโท : ศษ.ม.(การวัดและการประเมินผลการศึกษา)

ปริญญาตรี : ค.บ.(วัดผลการศึกษา)


MIS NSRU ข้อมูลการติดต่อ

ผศ.ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา - รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ปริญญาเอก : ปร.ด.(วิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา)

ปริญญาโท : กศ.ม.(วัดผลการศึกษา)

ปริญญาตรี : ค.บ.(คณิตศาสตร์)


MIS NSRU ข้อมูลการติดต่อ

รศ.ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รศ.ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ปริญญาเอก : ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน)

ปริญญาโท : ศษ.ม.(สังคมศึกษา)

ปริญญาตรี : ค.บ.(การประถมศึกษา)


MIS NSRU ข้อมูลการติดต่อ

ผศ.ดร.สายทิตย์ ยะฟู
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.ดร.สายทิตย์ ยะฟู - รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ปริญญาเอก : กศ.ด.(วิจัยและประเมินผลทางการศึกษา)

ปริญญาโท : กศ.ม.(การวิจัยการศึกษา)

ปริญญาตรี : ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)


MIS NSRU ข้อมูลการติดต่อ

ผศ.ดร.วันวิสาข์ พูลทอง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ

ผศ.วันวิสาข์ พูลทอง - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ

ปริญญาโท : กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)

ปริญญาตรี : ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)


MIS NSRU ข้อมูลการติดต่อ

ผศ.ดร.ทินกร ชอัมพงษ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

ผศ.ดร.ทินกร ชอัมพงษ์ - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา

ปริญญาเอก : ค.ด.(การบริหารการศึกษา)

ปริญญาโท : กศ.ม.(พลศึกษา)

ปริญญาตรี : ศษ.บ.(พลศึกษา)


MIS NSRU ข้อมูลการติดต่อ

อาจารย์วัชรศักดิ์ มาเกิด
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์วัชรศักดิ์ มาเกิด - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ปริญญาโท : วท.ม.(ชีววิทยา)

ปริญญาตรี : วท.บ.(ชีววิทยา)


MIS NSRU ข้อมูลการติดต่อ

อาจารย์ทองแดง สุกเหลือง
ผู้ช่่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมหอพักนักศึกษาครุศาสตร์

อาจารย์ทองแดง สุกเหลือง - ผู้ช่่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมหอพักนักศึกษาครุศาสตร์

พธ.ม (การสอนสังคมศึกษา)​, กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)

พธ.บ.(สังคมศึกษา)


MIS NSRU ข้อมูลการติดต่อ

อาจารย์ ดร.ไกรวิชญ์ ดีเอม
ผู้ช่วยคณบดีศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

อาจารย์ ดร.ไกรวิชญ์ ดีเอม - ผู้ช่วยคณบดีศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ปริญญาเอก : กศ.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

ปริญญาโท : ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) , กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)

ปริญญาตรี : ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์)


MIS NSRU ข้อมูลการติดต่อ

อาจารย์ ดร.กุลรภัส เทียมทิพร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา

อาจารย์ ดร.กุลรภัส เทียมทิพร - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ปริญญาเอก : ปร.ด.(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)

ปริญญาโท : วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ปริญญาตรี : วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)


MIS NSRU

ผศ.ดร.วุฒิชัย พิลึก
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายความร่วมมือต่างประเทศ

ผศ.ดร.วุฒิชัย พิลึก - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายความร่วมมือต่างประเทศ

ปริญญาเอก : Ph.D.(Information Technology)

ปริญญาโท : ค.ม.(โสตทัศนศึกษา)

ปริญญาตรี : กศ.บ.(เทคโนโลยีทางการ ศึกษา)


MIS NSRU