• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

คณะผู้บริหาร

ผศ.ดร.สายทิตย์ ยะฟู
คณบดีคณะครุศาสตร์

ผศ.ดร.สายทิตย์ ยะฟู - คณบดีคณะครุศาสตร์

ปริญญาเอก : กศ.ด.(วิจัยและประเมินผลทางการศึกษา)

ปริญญาโท : กศ.ม.(การวิจัยการศึกษา)

ปริญญาตรี : ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)


Tel : 056-219100 ต่อ 8750

ผศ.ดร.ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์ - รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ปริญญาเอก : ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)

ปริญญาโท : ศษ.ม.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์), ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)

ปริญญาตรี : วท.บ.(วิทยาศาสตร์)


Tel : 056-219100 ต่อ 8750

อาจารย์ ดร.ไกรวิชญ์ ดีเอม
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ ดร.ไกรวิชญ์ ดีเอม - รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ปริญญาเอก : กศ.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

ปริญญาโท : ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) , กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)

ปริญญาตรี : ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์)


Tel : 056-219100 ต่อ 8750

ผศ.ดร.ทินกร ชอัมพงษ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.ดร.ทินกร ชอัมพงษ์ - รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ปริญญาเอก : ค.ด.(การบริหารการศึกษา)

ปริญญาโท : กศ.ม.(พลศึกษา)

ปริญญาตรี : ศษ.บ.(พลศึกษา)


Tel : 056-219100 ต่อ 8750

อาจารย์ ดร.กุลรภัส เทียมทิพร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา

อาจารย์ ดร.กุลรภัส เทียมทิพร - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ปริญญาเอก : ปร.ด.(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)

ปริญญาโท : วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ปริญญาตรี : วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)


Tel : 056-219100 ต่อ 8750

ผศ.ดร.ภราดร พิมพันธุ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ

ผศ.ดร.ภราดร พิมพันธุ์ - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ

ปริญญาเอก : ปร.ด.(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)

ปริญญาโท : กศ.ม.(เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา)

ปริญญาตรี : ศศ.บ.(ออกแบบนิเทศศิลป์)


Tel : 056-219100 ต่อ 8750

อาจารย์ทองแดง สุกเหลือง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมหอพักนักศึกษา

อาจารย์ทองแดง สุกเหลือง - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมหอพักนักศึกษา

ปริญญาโท : พธ.ม (การสอนสังคมศึกษา)​, กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)

ปริญญาตรี : พธ.บ.(สังคมศึกษา)


Tel : 056-219100 ต่อ 8750

ผศ.ดร.วันวิสาข์ พูลทอง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.วันวิสาข์ พูลทอง - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ปริญญาโท : กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)

ปริญญาตรี : ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)


Tel : 056-219100 ต่อ 8750

อาจารย์วัชรศักดิ์ มาเกิด
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์วัชรศักดิ์ มาเกิด - ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ปริญญาโท : วท.ม.(ชีววิทยา)

ปริญญาตรี : วท.บ.(ชีววิทยา)


Tel : 056-219100 ต่อ 8750

ผศ.ดร.อาภากร โพธิ์ดง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ

ผศ.ดร.อาภากร โพธิ์ดง- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ

ปริญญาเอก : กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน)

ปริญญาโท : กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)

ปริญญาตรี : ศศ.บ.(พัฒนาสังคม)


Tel : 056-219100 ต่อ 8750