• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ผศ.วันวิสาข์ พูลทอง
หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.วันวิสาข์ พูลทอง - หัวหน้าสาขาวิชา

Telephone : 08-4179-8836

e-Mail : Wanwisa.t@nsru.ac.th

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.เนรัญชลา จารุจิตร
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.เนรัญชลา จารุจิตร - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Telephone : 08-7326-3555

e-Mail : neranchala.j@nsru.ac.th

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.นิพัทธา สังข์ยก
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.นิพัทธา สังข์ยก - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Telephone : 08-7841-9656

e-Mail : niphattha.s@nsru.ac.th

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์เวนุกา ตาลาน
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์เวนุกา ตาลาน - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Telephone : 09-7259-3953

e-Mail : wenuka.t@nsru.ac.th

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.สุธาทิพย์ งามนิล
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ดร.สุธาทิพย์ งามนิล - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Telephone : 08-7524-9659

e-Mail : suthathip.n@nsru.ac.th

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์กลวัชร เกษมโชค
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์กลวัชร เกษมโชค - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Telephone : 08-2947-2713

e-Mail : kollawat.k@nsru.ac.th

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม