• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ผศ.วันวิสาข์ พูลทอง
หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.วันวิสาข์ พูลทอง - หัวหน้าสาขาวิชา

กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)

ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.เนรัญชลา จารุจิตร
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.เนรัญชลา จารุจิตร - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์ประยุกต์)

ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.นิพัทธา สังข์ยก
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.นิพัทธา สังข์ยก - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ)

ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์เวนุกา ตาลาน
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์เวนุกา ตาลาน - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

กศ.ม.(วิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ)

ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.สุธาทิพย์ งามนิล
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ดร.สุธาทิพย์ งามนิล - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน)

ค.ม.(นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร)

กศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์กลวัชร เกษมโชค
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์กลวัชร เกษมโชค - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษ)

ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

ข้อมูลเพิ่มเติม