• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
 • 056-219100-29
 • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา

ชื่อหลักสูตร

       ภาษาไทย : หลักหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา

       ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Computer and Educational Technology

       หลักสูตรครุศาสตร์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ออกแบบที่เน้นความสำคัญของการศึกษาองค์ความรู้ด้านการสอน คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา มีการต่อยอดและขยายความรู้ให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานของคณาจารย์ นักศึกษา นักศึกษากับนักศึกษาและคณาจารย์กับนักศึกษา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นครูคอมพิวเตอร์ นักคอมพิวเตอร์ศึกษา นักเทคโนโลยีการศึกษาที่มีอุดมการณ์ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม ชี้นำวงการศึกษา ทั้งระดับท้องถิ่น ภูมิภาคและประเทศ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 • ครูอาจารย์ประจำสถานศึกษารัฐและเอกชน
 • บุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักเทคโนโลยีการศึกษา)
 • ผู้สนับสนุนการเรียนการสอน
 • ผู้ประกอบอาชีพอิสระเช่นผู้ประกอบการร้านค้าคอมพิวเตอร์สถานประกอบการด้านเทคโนโลยีการศึกษา
 • นักพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีและจิตวิทยาการเรียนรู้
 • นักวิชาการด้านเทคโนโลยีในชั้นเรียน
 • และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
 • ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา จำนวนหน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32
    1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 9
    1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 7
    1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6
    1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 10
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 135
    2.1 วิชาชีพครู 50
        2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ 30
        2.1.2 วิชาชีพครูเลือก 6
        2.1.3 วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 14
    2.2 วิชาแกนเฉพาะด้าน (วิชาเอก) 85
        2.2.1 วิชาเอก 75
             2.2.1.1 วิชาเอกคอมพิวเตอร์ (วิชาเอกคู่) 39
             2.2.1.2 วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา (วิชาเอกคู่) 36
        2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก 6
        2.2.3 วิชาเอกเลือกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเลือกวิชาเอกคอมพิวเตอร์และวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา 4
    3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6
รวม 173

แผนการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1001701ภาษาไทยสำหรับครู2 (2-1-3)
1131201ระบบฐานข้อมูลทางการศึกษา3 (3-0-6)
1131401การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับครูคอมพิวเตอร์3 (2-2-5)
1152103จิตวิทยาสำหรับครู3 (3-0-6)
xxxxxxxเลือกเรียน 3 วิชาจากวิชาศึกษาทั่วไป 8-9
รวม 19-20

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1001501คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นครู3(3-0-6)
1133101 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์สำหรับครูคอมพิวเตอร์3(2-2-5)
1131101หลักการ ทฤษฎีและนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา3(3-0-6)
1131102จิตวิทยาพัฒนาการสำหรับครูคอมพิวเตอร์และนักเทคโนโลยีการศึกษา3(2-2-5)
xxxxxxxหมวดวิชาศึกษาทั่วไป8-9
รวม20-21

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1132501สื่อการสอนและการเรียนรู้ร่วมสมัย2(2-0-4)
1002702ภาษาอังกฤษสำหรับครู3(3-0-6)
1111101ปรัชญาการศึกษา2(2-0-4)
1132102การจัดการระบบสารสนเทศการศึกษา3(2-2-5)
1131103สมอง จิตใจและการเรียนรู้สำหรับครูคอมพิวเตอร์และนักเทคโนโลยีการศึกษา3(2-2-5)
xxxxxxxเลือกเรียน 3 วิชาจากวิชาศึกษาทั่วไป8-9
รวม21-22

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1122202หลักสูตร3 (2-2-5)
1132301การออกแบบและผลิตสื่อกราฟิกเพื่อการศึกษา3 (2-2-5)
1132402โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมสำหรับครูคอมพิวเตอร์3 (2-2-5)
1132403ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางการศึกษา3 (2-2-5)
xxxxxxxเลือกเรียน 3 วิชาจากวิชาศึกษาทั่วไป8-9
รวม20-21

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1123202หลักการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน3(2-2-5)
1133217วิธีวิทยาการสอนคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร3(2-2-5)
1133413เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูลและระบบอินเทอร์เน็ต3(2-2-5)
1133502การออกแบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรั๊กทริวิซึ่ม3(2-2-5)
1133605พฤติกรรมการสอนคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร3(2-2-5)
1133707ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะสำหรับครูคอมพิวเตอร์1(1-1-2)
1143401การวัดและประเมินผลการเรียนรู้3(2-2-5)
1133301นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา3(2-2-5)
รวม22

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1132401การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา3(2-2-5)
1132702วิทยาการคอมพิวเตอร์อันปลั๊ก3(2-2-5)
1132503คณิตศาสตร์เต็มหน่วยสำหรับครูคอมพิวเตอร์3(2-2-5)
1133626การจัดฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์3(2-2-5)
1134604วิธีวิทยาการเรียนรู้ผ่านสื่ออีเล็กทรอนิกส์3(2-2-5)
xxxxxxxเอกเลือก 1x(x-x-x)
xxxxxxxเอกเลือก 2x(x-x-x)
รวม21-22

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1004801การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 21(0-1-2)
1134601มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา3(2-2-5)
1134701วิธีวิทยาการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้3(2-2-5)
1134709ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผลงานสำหรับครูคอมพิวเตอร์1(1-1-2)
1134905โครงงานพิเศษคอมพิวเตอร์ทางการศึกษา 11(0-2-2)
1144401การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้3(2-2-5)
1132703การออกแบบระบบการเรียนการสอนและเทคโนโลยี2(2-1-3)
xxxxxxxครูเลือก3(x-x-x)
xxxxxxxเลือกเสรี3(x-x-x)
รวม20

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1004802การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 31(0-1-2)
1164601การประกันคุณภาพการศึกษา3(3-0-6)
1134404การบริหารและจรรยาบรรณทางเทคโนโลยีการศึกษา2(2-0-4)
1134901สเต็มส์ศึกษาสำหรับครูคอมพิวเตอร์3(2-2-5)
1133708ภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการสำหรับครูคอมพิวเตอร์1(1-1-2)
1134906โครงงานพิเศษคอมพิวเตอร์ทางการศึกษา 22(0-4-4)
1133504สื่อปฏิสัมพันธ์สำหรับงานนิทรรศการ การประชุมและสัมมนา3(2-2-5)
xxxxxxxครูเลือก3(x-x-x)
xxxxxxxเลือกเสรี3(x-x-x)
รวม21

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1005803การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 15(450)
รวม5

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1005804การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 25(450)
รวม5