• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
 • 056-219100-29
 • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สาขาวิชาพลศึกษา

ชื่อหลักสูตร

       ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

       ภาษาอังกฤษ : Bachelor

       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู และมาตรฐานวิชาพลศึกษา บัณฑิตต้องมีความรู้ มีทักษะการกีฬา การสอน การบริหารจัดการการพลศึกษา ควบคู่กับคุณธรรมจริยธรรม มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 • ครูอาจารย์ในสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน
 • เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน
 • เจ้าหน้าที่สถานที่ออกกำลังกายและทดสอบสมรรถภาพทางกาย
 • เจ้าหน้าที่ศูนย์กีฬาชุมชน
 • นักวิชาการพลศึกษาในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
 • นักวิชาการกีฬาในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
 • เน้นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 • การคัดเลือกเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25
 • การคัดเลือกเข้าศึกษา โดยวิธีรับโควตา (แบบความสามารถทางกีฬา เช่น นักกีฬาทีมชาติ
 • ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
 • ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา จำนวนหน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32
    1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 9
    1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 7
    1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6
    1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 10
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 128
    2.1 วิชาชีพครู 50
        2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ 30
        2.1.2 วิชาชีพครูเลือก 6
        2.1.3 วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 14
    2.2 วิชาเอก 78
        2.2.1 วิชาเอก 68
        2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก 6
        2.2.3 วิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม 4
    3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6
รวม 166

แผนการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
xxxxxxxศึกษาทั่วไป3(3-0-6)
xxxxxxxศึกษาทั่วไป2(2-0-4)
xxxxxxxศึกษาทั่วไป2(2-0-4)
1001501คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นครู3(3-0-6)
1191101ประวัติ ปรัชญา และหลักการพลศึกษา2(2-0-4)
1191501กรีฑาลู่และลาน2(1-2-3)
1191502เทเบิลเทนนิส2(1-2-3)
1191503กระบี่กระบอง2(1-2-3)
1191601ฟุตบอล2(1-2-3)
1191603วอลเลย์บอล2(1-2-3)
รวม22

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
xxxxxxxศึกษาทั่วไป3(3-0-6)
xxxxxxxศึกษาทั่วไป3(3-0-6)
xxxxxxxศึกษาทั่วไป3(3-0-6)
1001701ภาษาไทยสำหรับครู2(1-2-3)
1152103จิตวิทยาสำหรับครู3(3-0-6)
1191602การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาฟุตบอล2(1-2-3)
1191604การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาวอลเลย์บอล2(1-2-3)
1191605บาสเกตบอล2(1-2-3)
1191606ตะกร้อ2(1-2-3)
รวม22

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
xxxxxxxศึกษาทั่วไป3(3-0-6)
xxxxxxxศึกษาทั่วไป3(3-0-6)
xxxxxxxศึกษาทั่วไป3(3-0-6)
1122202การพัฒนาหลักสูตร3(2-2-5)
1192404ลีลาศ2(1-2-3)
1192504ยิมนาสติก2(1-2-3)
1192505การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กรีฑาลู่และลาน2(1-2-3)
1192607การเป็นผู้ฝึกและการเป็นเจ้าหน้าที่กีฬาบาสเกตบอล2(1-2-3)
รวม20

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
xxxxxxxศึกษาทั่วไป3(3-0-6)
xxxxxxxศึกษาทั่วไป2(2-0-4)
xxxxxxxศึกษาทั่วไป2(2-0-4)
1002702ภาษาอังกฤษสำหรับครู3(3-0-6)
1111101ปรัชญาการศึกษา2(2-0-4)
1192101การบริหาร การจัดการพลศึกษา3(2-2-5)
1192405ค่ายพักแรม2(1-2-3)
1192506เทนนิส2(1-2-3)
xxxxxxxเลือกเสรี3(x-x-x)
รวม22

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1133301นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา3(2-2-5)
1193701การจัดการเรียนรู้พลศึกษา3(2-2-5)
1193714ภาษาอังกฤษสำหรับครูพลศึกษา2(2-0-4)
1193201กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา2(2-0-4)
1193406เกมและกีฬาพื้นเมืองอาเซียน2(1-2-3)
1193507แบดมินตัน2(1-2-3)
1193508ว่ายน้ำ2(1-2-3)
xxxxxxxวิชาเอกเลือก2(1-2-3)
รวม18

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1003801การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 12(1-2-3)
1123202หลักการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน3(2-2-5)
1143401การวัดและประเมินผลการเรียนรู้3(2-2-5)
1193202ชีวกลศาสตร์การกีฬา2(1-2-3)
1193407กิจกรรมเข้าจังหวะ2(1-2-3)
1193608แฮนด์บอล2(1-2-3)
1193702การฝึกด้วยน้ำหนัก2(1-2-3)
1193801หลักสูตรและการสอนพลศึกษา2(1-2-3)
รวม18

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1004803การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 21(0-1-2)
1164601การประกันคุณภาพการศึกษา2(2-0-4)
1194102การวัดผลและการประเมินผลทางพลศึกษา3(2-2-5)
1194203สรีรวิทยาการออกกำลังกาย2(1-2-3)
1194301กีฬาเวชศาสตร์2(1-2-3)
1194703หลักการเป็นผู้ฝึกกีฬา2(1-2-3)
1194706กลวิธีการสอนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ3(2-2-5)
xxxxxxxวิชาชีพครูเลือก 12(1-2-3)
รวม17

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1004804การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 31(0-1-2)
1144401การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้3(2-2-5)
1194103จิตวิทยาการกีฬา2(1-2-3)
1194704การทดสอบและเสริมสร้างสมรรถภาพ2(1-2-3)
xxxxxxxวิชาชีพครูเลือก 2-34(x-x-x)
xxxxxxxวิชาเอกเลือก2(1-2-3)
xxxxxxxเลือกเสรี 23(x-x-x)
รวม17

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1005803การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 15(450)
รวม5

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1005804การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 25(450)
รวม5