• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

แบบฟอร์ม-นโยบายและแผน

ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
101- แบบฟอร์มโครงการคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-พัฒนานักศึกษาดาวน์โหลด
202 - แบบฟอร์มโครงการคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-พัฒนาอาจารย์ดาวน์โหลด
303 - แบบฟอร์มโครงการคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดาวน์โหลด
404 - แบบฟอร์มโครงการคณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - ส่วนกลางดาวน์โหลด
505 - แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินโครงการ กิจกรรม คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567ดาวน์โหลด
606 - แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลง ปี2567 กรณีครั้งแรก และมากกว่าหนึ่งครั้ง ดาวน์โหลด
707 - แบบรายงานการวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดการเรียนการสอน 4 มิติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการเงิน

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ DOC)ดาวน์โหลด
2เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (PDF)ดาวน์โหลด
3แบบการขออนุมัติเบิก (DOC)ดาวน์โหลด
4แบบการขออนุมัติเบิก (PDF)ดาวน์โหลด
5แบบปะหน้าเบิกเงินต่าง ๆ (DOC)ดาวน์โหลด
6แบบปะหน้าเบิกเงินต่าง ๆ (PDF)ดาวน์โหลด
7ใบสำคัญรับเงิน (DOC)ดาวน์โหลด
8ใบสำคัญรับเงิน (PDF)ดาวน์โหลด
9ใบสำคัญรับเงินวิทยากร (DOC)ดาวน์โหลด
10ใบสำคัญรับเงินวิทยากร (PDF)ดาวน์โหลด
11ประกาศค่าเบี้ยเลี้ยงและที่พักดาวน์โหลด
12ประกาศอัตราค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มดาวน์โหลด
13ประกาศอัตราระยะทางรถยนต์ส่วนตัวดาวน์โหลด
14ว่าด้วยค่าใช้จ่ายอฝึกอบรมและศึกษาดุงาน นศ.ดาวน์โหลด
15สัญญาการยืมเงิน (DOC)ดาวน์โหลด
16สัญญาการยืมเงิน (PDF)ดาวน์โหลด
17อัตราเบิกค่าฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเสริมประสบการณ์ นศ.ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการดาวน์โหลด
2แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.)ดาวน์โหลด
3แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (รศ.)ดาวน์โหลด
4แบบประวัติส่วนตัวและผลงานทางวิชาการ (ศ.)ดาวน์โหลด
5แบบรับรองการเผยแพร่ตำราดาวน์โหลด
6แบบรับรองการเผยแพร่หนังสือดาวน์โหลด
7ขอกำหนดตำแหน่งดาวน์โหลด
8หนังสือรับรองการตีพิมพ์ผลงานวิชาการในฐานข้อมูลดาวน์โหลด
9บันทึกเชิญผู้ทรงคุณวุฒิดาวน์โหลด
10แบบรายงานสรุปผลการกลั่นกรองการประเมินผลงานทางวิชาการดาวน์โหลด
11กระบวนการประเมินผลงานทางวิชาการหนังสือตำราดาวน์โหลด
12กำหนดชื่อสาขาวิชาดาวน์โหลด
13กำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการดาวน์โหลด
14ข้อบังคับ มรภ.นครสวรรค์ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2565ดาวน์โหลด
15ประกาศหลักเกณฑ์พิจารณาแต่งตั้งบุคคลตำแหน่ง ผศ. รศ. ศ. (ฉบับที่ 4)ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มงานธุรการและงานบุคคล

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1เปลี่ยนแปลงการสอนดาวน์โหลด
2แบบบันทึกข้อความดาวน์โหลด
3แบบฟอร์มหนังสือรับรองเงินเดือน_การทำงานดาวน์โหลด
4ใบลาพักผ่อนดาวน์โหลด
5ขอใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ (DOC)ดาวน์โหลด
6ขอใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ (PDF)ดาวน์โหลด
7ขอไปต่างประเทศส่วนตัวดาวน์โหลด
8ขอไปราชการ (DOC)ดาวน์โหลด
9ขอไปราชการ (PDF)ดาวน์โหลด
10ขอมีบัตรประจำตัวดาวน์โหลด
11ขอลาไปต่างประเทศดาวน์โหลด
12ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา (DOC)ดาวน์โหลด
13ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา (PDF)ดาวน์โหลด
14ลาป่วยดาวน์โหลด
15อนุญาตผู้ปกครองพานักศึกษา (DOC)ดาวน์โหลด
16อนุญาตผู้ปกครองพานักศึกษา (PDF)ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มงานพัสดุ

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1แบบสำรวจวัสดุ (DOC)ดาวน์โหลด
2แบบสำรวจวัสดุ (PDF)ดาวน์โหลด
3ใบส่งมอบงาน (DOC)ดาวน์โหลด
4ใบส่งมอบงาน (PDF)ดาวน์โหลด
5ค่าเช่าเหมารถ (DOC)ดาวน์โหลด
6ค่าเช่าเหมารถ (PDF)ดาวน์โหลด
7จัดซื้อวัสดุ (DOC)ดาวน์โหลด
8จัดซื้อวัสดุ (PDF)ดาวน์โหลด
9จ้างเช่าสถานที่ (DOC)ดาวน์โหลด
10จ้างเช่าสถานที่ (PDF)ดาวน์โหลด
11จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ (DOC)ดาวน์โหลด
12จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ (PDF)ดาวน์โหลด
13จ้างถ่ายเอกสาร (DOC)ดาวน์โหลด
14จ้างถ่ายเอกสาร (PDF)ดาวน์โหลด
15จ้างทำป้ายไวนิล (DOC)ดาวน์โหลด
16จ้างทำป้ายไวนิล (PDF)ดาวน์โหลด
17จ้างทำวุฒิบัตร (อบรมฯ) (DOC)ดาวน์โหลด
18จ้างทำวุฒิบัตร (อบรมฯ) (PDF)ดาวน์โหลด
19จ้างพิมพ์เอกสาร (DOC)ดาวน์โหลด
20จ้างพิมพ์เอกสาร (PDF)ดาวน์โหลด
21ซื้อครุภัณฑ์ (DOC)ดาวน์โหลด
22ซื้อครุภัณฑ์ (PDF)ดาวน์โหลด

เอกสารอื่น ๆ

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะที่ 2 (ปี พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ.2565ดาวน์โหลด
2แผนยุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ปี พ.ศ.2566 - 2570)ดาวน์โหลด