• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สรุปโครงการ ฝ่ายวิชาการ

ลำดับที่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ ดาวน์โหลด
1 รายงานผลโครงการทักษะผู้นำทางวิชาการและบูรณาการการเรียนการสอนสู่ชุมชน ผศ.ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา ดาวน์โหลดเอกสาร
2 รายงานผลโครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับการจัดการเรียนการสอน ผศ.ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา ดาวน์โหลดเอกสาร
3 รายงานผลโครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการปฎิบัติงาน ผศ.ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา ดาวน์โหลดเอกสาร
4 รายงานผลโครงการส่งเสริมการพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ผศ.ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา ดาวน์โหลดเอกสาร
5 รายงานผลโครงการพัฒนาทักษะความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ผศ.ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา ดาวน์โหลดเอกสาร