• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
 • 056-219100-29
 • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สาขาวิชาภาษาไทย

ชื่อหลักสูตร

       ภาษาไทย : หลักหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

       ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Thai

        หลักสูตรครุศาสตร์สาขาวิชาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครูและมาตรฐานวิชาภาษาไทย มีประสิทธิภาพใน การจัดการเรียนรู้คู่คุณธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ การเป็นครูนั้นต้องมีทั้งความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาเฉพาะที่ตนเองสอน อย่างลึกซึ้ง และมีศิลปะในการถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าถึงองค์ความรู้เหล่านั้นได้โดยง่าย นอกจากนี้ยังต้องมีความประพฤติที่ดีงามตามที่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในจรรยาบรรณวิชาชีพครูเพื่อคงคุณค่า ความศักดิ์สิทธิ์ และเกิดความศรัทธาแก่ผู้เรียนโดยง่าย

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 • ผู้สอนภาษาไทยในโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน
 • ผู้สอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
 • บุคลากรทางการศึกษาและนักวิชาการศึกษา
 • อาชีพที่เกี่ยวข้องกับสื่อสิ่งพิมพ์
 • เจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
 • ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา จำนวนหน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32
    1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 9
    1.2 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 7
    1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6
    1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 10
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 129
    2.1 วิชาชีพครู 50
        2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ 30
        2.1.2 วิชาชีพครูเลือก 6
        2.1.3 วิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 4
    2.2 วิชาเอก 79
        2.2.1 วิชาเอก 69
        2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก 6
        2.2.3 วิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพิ่มเติม 4
    3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6
รวม 167

แผนการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1001501คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครู3(3-0-6)
2212203การพัฒนาการอ่าน3(2-2-5)
2212202การพัฒนาการฟัง การดู และการพูด3(2-2-5)
2212401วรรณคดีศึกษา3(3-0-6)
xxxxxxxเลือกเรียน 3 วิชาจากวิชาศึกษาทั่วไป8
รวม20

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1152103จิตวิทยาสำหรับครู3(3-0-6)
1001701ภาษาไทยสำหรับครู2(1-2-3)
1121702การวิเคราะห์หนังสือเรียนวิชาภาษาไทย3(3-0-6)
2212104หลักภาษาไทย3(3-0-6)
2212404คติชนวิทยา3(2-2-5)
xxxxxxxหมวดวิชาศึกษาทั่วไป8
รวม22

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1122202หลักสูตร3(2-2-5)
2212103ภาษาศาสตร์สำหรับครูสอนภาษาไทย3(3-0-6)
2212701เทคนิคการอ่านออกเสียง3(2-2-5)
2212204การพัฒนาการเขียน3(2-2-5)
xxxxxxxเลือกเรียน 3 วิชาจากวิชาศึกษาทั่วไป8
รวม20

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1111101ปรัชญาการศึกษา2(2-0-4)
1002702ภาษาอังกฤษสำหรับครู3(3-0-6)
2213424วรรณกรรมที่ได้รับรางวัล3(3-0-6)
2212201วาทวิทยา3(2-2-5)
2213602ภาษาไทยถิ่น3(3-0-6)
xxxxxxxเลือกเรียน 3 วิชาจากวิชาศึกษาทั่วไป8
รวม22

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1133301นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา3(2-2-5)
2213606การเล่นกับภาษาในสังคมไทย3(3-0-6)
2213421วรรณกรรมรายประเภท3(3-0-6)
2213201การอ่านและการเขียนเอกสารทางราชการ3(2-2-5)
2212105ลักษณะคำประพันธ์ไทย3(2-2-5)
xxxxxxxวิชาชีพครูเลือก2(x-x-x)
xxxxxxxวิชาเลือกเสรี 13(x-x-x)
รวม20

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1123202หลักการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน3(2-2-5)
1143401การวัดและประเมินผลการเรียนรู้3(2-2-5)
1003801การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 12(1-2-3)
2214202การเขียนเชิงสร้างสรรค์3(2-2-5)
2214707การจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก3(2-2-5)
2213406วรรณกรรมวิจารณ์3(3-0-6)
xxxxxxxวิชาเลือกเสรี 23(x-x-x)
รวม20

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1164601การประกันคุณภาพการศึกษา2(2-0-4)
1004803การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 21(0-1-2)
2214501ผลงานการค้นคว้าทางภาษาและวรรณคดีไทย3(3-0-6)
2213102ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย3(3-0-6)
1114902สัมมนาการสอนภาษาไทย 3(2-2-5)
1124609วิธีสอนภาษาไทยสำหรับประถมศึกษา3(2-2-5)
xxxxxxxวิชาเอกเลือก2(x-x-x)
รวม17

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1144401การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้3(2-2-5)
1004804การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 31(0-1-2)
1144701การวิจัยทางการสอนภาษาไทย3(3-0-6)
1124610วิธีสอนภาษาไทยสำหรับมัธยมศึกษา3(2-2-5)
xxxxxxxวิชาชีพครูเลือก2(x-x-x)
xxxxxxxวิชาชีพครูเลือก2(x-x-x)
xxxxxxxวิชาเอกเลือก2(x-x-x)
รวม16

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1005803การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 15(450)
รวม5

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1005804การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 25(450)
รวม5