• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ผศ.ไอริน ชุ่มเมืองเย็น
หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.ไอริน ชุ่มเมืองเย็น - หัวหน้าสาขาวิชา

ศษ.ม.(คณิตศาสตร์ศึกษา)

ศษ.บ.(คณิตศาสตร์)

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.วีรวัฒน์ ไทยขำ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ ดร.วีรวัฒน์ ไทยขำ - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ศษ.ด.(การสอนคณิตศาสตร์)

กศ.ม.(คณิตศาสตร์ศึกษา)

วท.บ.(คณิตศาสตร์)

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ขวัญชนก กิจเธาว์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ขวัญชนก กิจเธาว์ - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ศษ.ม.คณิตศาสตรศึกษา

วท.บ.คณิตศาสตร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์เอนก นองมณี
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์เอนก นองมณี - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

วท.ม.(คณิตศาสตร์)

ค.บ.(คณิตศาสตร์)

ข้อมูลเพิ่มเติม