• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สาขาวิชาทดสอบและวิจัยทางการศึกษา

ผศ.ดร.สิริพร บูรณาหิรัณห์
หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.ดร.สิริพร บูรณาหิรัณห์ - หัวหน้าสาขาวิชา

กศ.ด.(วิจัยและประเมินผลทางการศึกษา)

กศ.ม.(วิจัยและพัฒนาการศึกษา)

ค.บ.(ประถมศึกษา)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

กศ.ด.(การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)

กศ.ม.(การมัธยมศึกษา)

น.บ.(นิติศาสตร์),กศ.บ(สังคมศึกษา)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

กศ.ด.(วิจัยและประเมินผลทางการศึกษา)

กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)

ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ปร.ด (วิจัย วัดผล และสถิติทางการศึกษา)

กศ.ม.(วัดผลการศึกษา)

ค.บ.(คณิตศาสตร์)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.สายทิตย์ ยะฟู
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ดร.สายทิตย์ ยะฟู - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

กศ.ด.(วิจัยและประเมินผลทางการศึกษา)

กศ.ม.(การวิจัยการศึกษา)

ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

ข้อมูลเพิ่มเติม