• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สาขาวิชาพื้นฐานการศึกษา

ผศ.ดร.ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์
หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.ดร.ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์ - หัวหน้าสาขาวิชา

ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)

ศษ.ม.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์), ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)

วท.บ.(วิทยาศาสตร์)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ดร.ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

กศ.ด.(การบริหารการศึกษา)

ศศ.ม.(จิตวิทยาและการแนะแนว)

กศ.บ.(การแนะแนว),ศษ.บ.(การบริหารการศึกษา)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ปร.ด.(การบริหารการศึกษา)

ศษ.ม.(การวัดและการประเมนผลการศึกษา) , ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)

ค.บ.(วัดผลการศึกษา)

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์เกศราภรณ์ หวังดี
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์เกศราภรณ์ หวังดี - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ศศ.ม.(การบริหารการศึกษา)

ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

ข้อมูลเพิ่มเติม