• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โรงเรียนเครือข่าย

       โรงเรียนเครือข่าย เป็นโรงเรียนที่ให้ความร่วมมือในบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อนักศึกษาคณะครุศาสตร์ จะได้รับประสบการณ์จากการฝึกสอนจริง และการทำงานในสายอาชีพครู เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการนำไปสู่การทำงานจริง

ประสบการณ์ที่นักศึกษาจะได้รับ
  • ประสบการณ์สอนจริงจากสถานศึกษา
  • การทำงานร่วมกับผู้อื่น
  • วินัย และความรับผิดชอบต่อหน้าที่
  • การเผชิญปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหา
  • ทักษะความเป็นครู
ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน อำเภอ
1 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ลาดยาว
2 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ตาคลี
3 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา เก้าเลี้ยว
4 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม ลาดยาว
5 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ตากฟ้า
6 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว (เทพวิทยาคม) หนองบัว
7 โรงเรียนหนองบัว หนองบัว
8 โรงเรียนเขาทองพิทยาคม ลาดยาว
9 โรงเรียนไพศาลีพิทยาคม ไพศาลี

แผนการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1001501คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นครู3(3-0-6)
2212203การพัฒนาการอ่าน3(2-2-5)
2212202การพัฒนาการฟัง การดู และการพูด3(2-2-5)
2212401วรรณคดีศึกษา3(3-0-6)
xxxxxxxเลือกเรียน 3 วิชาจากวิชาศึกษาทั่วไป8
รวม20

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1152103จิตวิทยาสำหรับครู3(3-0-6)
1001701ภาษาไทยสำหรับครู2(1-2-3)
1121702การวิเคราะห์หนังสือเรียนวิชาภาษาไทย3(3-0-6)
2212104หลักภาษาไทย3(3-0-6)
2212404คติชนวิทยา3(2-2-5)
xxxxxxxหมวดวิชาศึกษาทั่วไป8
รวม22

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1122202หลักสูตร3(2-2-5)
2212103ภาษาศาสตร์สำหรับครูสอนภาษาไทย3(3-0-6)
2212701เทคนิคการอ่านออกเสียง3(2-2-5)
2212204การพัฒนาการเขียน3(2-2-5)
xxxxxxxเลือกเรียน 3 วิชาจากวิชาศึกษาทั่วไป8
รวม20

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1111101ปรัชญาการศึกษา2(2-0-4)
1002702ภาษาอังกฤษสำหรับครู3(3-0-6)
2213424วรรณกรรมที่ได้รับรางวัล3(3-0-6)
2212201วาทวิทยา3(2-2-5)
2213602ภาษาไทยถิ่น3(3-0-6)
xxxxxxxเลือกเรียน 3 วิชาจากวิชาศึกษาทั่วไป8
รวม22

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1133301นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา3(2-2-5)
2213606การเล่นกับภาษาในสังคมไทย3(3-0-6)
2213421วรรณกรรมรายประเภท3(3-0-6)
2213201การอ่านและการเขียนเอกสารทางราชการ3(2-2-5)
2212105ลักษณะคำประพันธ์ไทย3(2-2-5)
xxxxxxxวิชาชีพครูเลือก2(x-x-x)
xxxxxxxวิชาเลือกเสรี 13(x-x-x)
รวม20

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1123202หลักการจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน3(2-2-5)
1143401การวัดและประเมินผลการเรียนรู้3(2-2-5)
1003801การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 12(1-2-3)
2214202การเขียนเชิงสร้างสรรค์3(2-2-5)
2214707การจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก3(2-2-5)
2213406วรรณกรรมวิจารณ์3(3-0-6)
xxxxxxxวิชาเลือกเสรี 23(x-x-x)
รวม20

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1164601การประกันคุณภาพการศึกษา2(2-0-4)
1004803การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 21(0-1-2)
2214501ผลงานการค้นคว้าทางภาษาและวรรณคดีไทย3(3-0-6)
2213102ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย3(3-0-6)
1114902สัมมนาการสอนภาษาไทย 3(2-2-5)
1124609วิธีสอนภาษาไทยสำหรับประถมศึกษา3(2-2-5)
xxxxxxxวิชาเอกเลือก2(x-x-x)
รวม17

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1144401การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้3(2-2-5)
1004804การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 31(0-1-2)
1144701การวิจัยทางการสอนภาษาไทย3(3-0-6)
1124610วิธีสอนภาษาไทยสำหรับมัธยมศึกษา3(2-2-5)
xxxxxxxวิชาชีพครูเลือก2(x-x-x)
xxxxxxxวิชาชีพครูเลือก2(x-x-x)
xxxxxxxวิชาเอกเลือก2(x-x-x)
รวม16

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1005803การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 15(450)
รวม5

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1005804การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 25(450)
รวม5