• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สาขาวิชาภาษาไทย

อาจารย์ศิวดล วราเอกศิริ
หัวหน้าสาขาวิชา

อาจารย์ศิวดล วราเอกศิริ - หัวหน้าสาขาวิชา

Telephone : 09-5792-4942

e-Mail : rotee_tong22@hotmail.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์สุชาดา ตั้งศิรินทร์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์สุชาดา ตั้งศิรินทร์ - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Telephone : 08-5053-1164

e-Mail : suchaadaa@gmail.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.อุบลนภา อินพลอย
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ ดร.อุบลนภา อินพลอย - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Telephone : 09-8271-4979

e-Mail : ubonnapa@gmail.com

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ชุติมา ช้างขำ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ชุติมา ช้างขำ - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Telephone : 08-9437-3727

e-Mail : chutima.chan@nsru.ac.th

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.สุพัชริณทร์ นาคคงคำ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ ดร.สุพัชริณทร์ นาคคงคำ - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

Telephone : 09-0449-0595

e-Mail :

Other :

ข้อมูลเพิ่มเติม