• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สาขาวิชาภาษาไทย

อาจารย์ศิวดล วราเอกศิริ
หัวหน้าสาขาวิชา

อาจารย์ศิวดล วราเอกศิริ - หัวหน้าสาขาวิชา

อ.ม.(ภาษาไทย)

อ.บ.(ภาษาไทย)

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์สุชาดา ตั้งศิรินทร์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์สุชาดา ตั้งศิรินทร์ - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ศษ.ม.(การสอนภาษาไทย)

ศศ.บ.(ภาษาไทย)

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ ดร.อุบลนภา อินพลอย
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ ดร.อุบลนภา อินพลอย - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ปร.ด.(คติชนวิทยา)

ศศ.ม.(ภาษาไทย)

ศษ.บ.(ภาษาไทย)

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ชุติมา ช้างขำ
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ชุติมา ช้างขำ - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ศศ.ม.(ภาษาไทย)

ศศ.บ.(ภาษาไทย)

ข้อมูลเพิ่มเติม