• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สาขาวิชาสังคมศึกษา

รศ.ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร
หัวหน้าสาขาวิชา

รศ.ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร - หัวหน้าสาขาวิชา

ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน)

ศษ.ม.(สังคมศึกษา)

ค.บ.(การประถมศึกษา)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.อาภากร โพธิ์ดง
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ดร.อาภากร โพธิ์ดง - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

กศ.ด. (หลักสูตรและการสอน)

กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)

ศศ.บ.(พัฒนาสังคม)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ภิรญา โพธิพิทักษ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

ผศ.ภิรญา โพธิพิทักษ์ - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

กำลังศึกษาต่อ

ค.ม.(หลักสูตรและการสอน)

ค.บ.(การประถมศึกษา)

ข้อมูลเพิ่มเติม

อาจารย์ทองแดง สุกเหลือง
อาจารย์ประจำสาขาวิชา

อาจารย์ทองแดง สุกเหลือง - อาจารย์ประจำสาขาวิชา

กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)

พธ.บ.(สังคมศึกษา)

ข้อมูลเพิ่มเติม