• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
 • 056-219100-29
 • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ชื่อหลักสูตร

       ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

       ภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Educational Administration

       หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 เป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญในการจัดการศึกษาอย่างยิ่งเพราะเป็นหลักสูตรที่พัฒนาผู้บริหารการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดีในการบริหารการศึกษาสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส่งผลให้การศึกษาไทยมีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
 • ผู้บริหารการศึกษา
 • ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับและทุกสังกัดทั้งของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน
 • ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานศึกษาเอกชน
 • นักวิชาการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาทั้งของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน
 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาทั้งของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน
 • นักวิจัยการศึกษาในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาทั้งภายในหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้บริหาร ผู้สอน หรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำสาขาวิชาให้ความเห็นชอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำสาขาวิชาพิจารณาแล้วเห็นควรให้สมัครเข้าศึกษาได้

การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค (Semester) ในปีการศึกษาหนึ่ง ๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดย 1 ภาคการศึกษา มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ หากมีการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน (Summer Session) จะต้องมีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ข้อกำหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสรรค์ (วันเสาร์-อาทิตย์)

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา จำนวนหน่วยกิต
แผน ก
แบบ ก 2
แผน ข
หมวดวิชาสัมพันธ์ 6 6
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 27 33
    1. บังคับ (21) (21)
    2. เลือกไม่น้อยกว่า (6) (12)
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 12 6
หมวดวิชาเสริม ไม่นับหน่วยกิจ ไม่นับหน่วยกิจ
รวม 45 45

แผนการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1125212การจัดการหลักสูตรและการเรียนรู้3(2-2-5)
1165101หลัก และทฤษฎีการบริหารการศึกษา3(2-2-5)
1555101ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา2(2-1-3)
1145204วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา3(2-2-5)
รวม11

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1165601การจัดการคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา3(2-2-5)
1165102นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา3(2-2-5)
1165301นักบริหารมืออาชีพ3(2-2-5)
xxxxxxxวิชาเฉพาะด้านเลือก3(2-2-5)
รวม12

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1165109การบริหารกิจกรรมนักเรียน3(2-2-5)
1165104การบริหารทรัพยากรและสารสนเทศทางการศึกษา3(2-2-5)
1166658การฝึกปฏิบัติงานบริหารการศึกษา3(90)
xxxxxxxวิชาเฉพาะด้านเลือก3(2-2-5)
รวม12

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1166903วิทยานิพนธ์12
รวม12

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1125212การจัดการหลักสูตรและการเรียนรู้3(2-2-5)
1165101หลัก และทฤษฎีการบริหารการศึกษา3(2-2-5)
1555101ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา2(2-1-3)
1145204วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา3(2-2-5)
รวม11

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1165601การจัดการคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา3(2-2-5)
1165102นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษา3(2-2-5)
1165301นักบริหารมืออาชีพ3(2-2-5)
xxxxxxxวิชาเฉพาะด้านเลือก3(2-2-5)
รวม12

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1165109การบริหารกิจการนักเรียน3(2-2-5)
1165104การบริหารทรัพยากรและสารสนเทศทางการศึกษา3(2-2-5)
1166658การฝึกปฏิบัติงานบริหารการศึกษา3(2-2-5)
xxxxxxxวิชาเฉพาะด้านเลือก3(2-2-5)
รวม12

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
xxxxxxxวิชาเฉพาะด้านเลือก3(2-2-5)
xxxxxxxวิชาเฉพาะด้านเลือก3(2-2-5)
1166902การศึกษาค้นคว้าอิสระ6
-การสอบประมวลความรู้-
รวม12