• 398 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  • 056-219100-29
  • education@nsru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ชื่อหลักสูตร

       ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

       ภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Curriculum and Instruction

       หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มีความเชื่อว่า ศาสตร์ด้านหลักสูตรและการสอนเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา จึงมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในวิชาชีพ และมีความสามารถในการจัดการหลักสูตรและการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปฎิรูปการเรียนรู้และพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยการจัดการเรียนการสอนด้วยการใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research Based ) บูรณาการกับงานในหน้าที่ ของผู้เรียน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  • อาจารย์ผู้สอนระดับอุดมศึกษา/ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • ศึกษานิเทศก์ในหน่วยงานทางการศึกษาทั้งของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • นักวิชาการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาทั้งของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาทั้งของรัฐและองค์กร
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิ
  • มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา แต่ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา จำนวนหน่วยกิต
แผน ก
แบบ ก 2
แผน ข
หมวดวิชาสัมพันธ์ 9 9
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 19 25
    1. บังคับ (11) (11)
    2. เลือก (8) (14)
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 12 6
หมวดวิชาเสริม ไม่นับหน่วยกิจ ไม่นับหน่วยกิจ
รวม 40 40

แผนการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1125202การพัฒนาหลักสูตร3(2-2-5)
1125302การพัฒนาการจัดการเรียนรู้3(2-2-5)
1145301สถิติเพื่อการวิจัย3(2-2-5)
1005001ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาไม่นับ
รวม9

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1125601การจัดการการศึกษา3(2-2-5)
1125602นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้3(2-2-5)
1125603การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน3(2-2-5)
xxxxxxxรายวิชาเลือกกลุ่มที่ 13(x-x-x)
รวม12

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1125801ปฏิบัติการหลักสูตร2(1-2-3)
xxxxxxxรายวิชาเลือกกลุ่มที่ 23(x-x-x)
xxxxxxxรายวิชาเลือกกลุ่มที่ 22(x-x-x)
รวม7

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1126901วิทยานิพนธ์12(0-24-12)
รวม12

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1125202การพัฒนาหลักสูตร3(2-2-5)
1125302การพัฒนาการจัดการเรียนรู้3(2-2-5)
1145301สถิติเพื่อการวิจัย3(2-2-5)
1004003จิตวิทยาสำหรับครู3(3-0-6)
รวม12

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1125601การจัดการการศึกษา3(2-2-5)
1125602นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้3(2-2-5)
1125603การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน3(2-2-5)
1005001ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาไม่นับ
รวม9

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1125801ปฏิบัติการหลักสูตร2(1-2-3)
1004004ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู3(3-0-6)
xxxxxxxรายวิชาเลือกกลุ่มที่ 13(x-x-x)
รวม8

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1126901วิทยานิพนธ์12(0-24-12)
xxxxxxxรายวิชาเลือกกลุ่มที่ 23(x-x-x)
xxxxxxxรายวิชาเลือกกลุ่มที่ 22(x-x-x)
รวม17

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1125202การพัฒนาหลักสูตร3(2-2-5)
1125302การพัฒนาการจัดการเรียนรู้3(2-2-5)
1145301สถิติเพื่อการวิจัย3(2-2-5)
1005001ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาไม่นับ
รวม9

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1125601การจัดการการศึกษา3(2-2-5)
1125602นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้3(2-2-5)
1125603การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน3(2-2-5)
xxxxxxxรายวิชาเลือกกลุ่มที่ 13(x-x-x)
รวม12

ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1125801ปฏิบัติการหลักสูตร2(1-2-3)
xxxxxxxรายวิชาเลือกกลุ่มที่ 23(x-x-x)
xxxxxxxรายวิชาเลือกกลุ่มที่ 23(x-x-x)
รวม8

ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1126901วิทยานิพนธ์12(0-24-12)
xxxxxxxรายวิชาเลือกกลุ่มที่ 23(x-x-x)
xxxxxxxรายวิชาเลือกกลุ่มที่ 22(x-x-x)
รวม17